• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

1.12.2018Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Ciechanowski informuje o możliwości uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, który będzie  realizowany w 2019 roku.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

  • Obszar B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub  środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikacji;
  • Obszar C - utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • Obszar D - na likwidację barier transportowych;
  • Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • Obszar F - utworzenie warsztatu terapii zajęciowej;
  • Obszar G - finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe procedury realizacji ww. programu oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl  w zakładce: o funduszu » Programy i zadania PFRON » Programy i zadania PFRON  realizowane obecnie » Program wyrównywania różnic między regionami III.

Wnioski dotyczące obszarów B,C,D,F G należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Złożone projekty zostaną zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w zakresie znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w rejonie. Wnioski, które wpłyną oraz pozytywna opinia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nie gwarantują uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.

Wnioski dotyczące obszaru E należy składać w Mazowieckim Oddziale PFRON w Warszawie do dnia 31 października 2019 roku.