• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

2.04.2019Komunikat Dyrektora PCPR

Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwałą Nr  VI/6/45/2019 z dnia 25 marca 2019 roku określiła zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2019 roku.

Na podstawie w/w uchwały Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, jako realizator zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, będzie w 2019 roku udzielać dofinansowania do:

  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w wieku do 16 lat i młodzieży w wieku do 24 lat, uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

W 2019 roku, ze względu na konieczność racjonalnego i celowego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi, wprowadzono zmiany w  zasadach i procedurach udzielania poszczególnych dofinansowań.

Zarządzeniem nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Ciechanowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zatwierdzono aktualnie obowiązujące w 2019 roku zasady.

Obowiązujące w 2019 roku dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 1 marca 2019 roku.