• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

18.09.2019Rodzina - zaszczyt i odpowiedzialność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie
poszukuje
osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej i niezawodowej.

dzieci

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie.

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być  powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny  - w przypadku , gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, ci zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. co najmniej jedna osoba w rodzinie musi posiadać stałe źródło dochodu.

Osobom, chętnym do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oferujemy:

 1. bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowe (50 godz. teorii oraz 10 godz. praktyki);
 2. wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej;
 3. świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;
 4. wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz korzystanie z poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego, terapeutycznego.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 • osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, I piętro, pokój nr 102
 • telefoniczny na nr tel. 23 672-52-16
 • e-mail: pcpr_ciech@ciechanow.powiat.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500