• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

18.10.2019V kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych - rozpoczęta

W dniu 27 września 2019 roku z okazji zakończenia IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pani Starosta złożyła podziękowania za aktywną pracę w latach 2015 - 2019 członkom rady : Pani Hannie Murawskiej, Pani Jadwidze Paprockiej, Pani Katarzynie Kowalskiej, Pani Barbarze Wojciechowskiej i Pani Marcie Piecychnie .

W wyniku określonych prawem procedur Pani Starosta w dniu 30 września br. powołała pięć osób na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na V kadencję: Panią Zenonę Babicz, przedstawiciela Miasta i Gminy Glinojeck, Panią Jolantę Teklińską, przedstawiciela Gminy Sońsk, Panią Katarzynę Kowalską przedstawiciela Fundacji Pomocy Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym „ Być Jak Inni " w Ciechanowie, Panią Barbarę Wojciechowską, przedstawiciela Zarządu Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Ciechanowie i Panią Hannę Margas przedstawiciela Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Ciechanowie.

Kadencja powiatowej rady trwa cztery lata. Aktualna V kadencja obejmuje lata: 2019 - 2023.

W dniu 17 października 2019 r w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie odbyło się pierwsze posiedzenie członków V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na posiedzeniu wybrano prezydium powiatowej rady w składzie:

 1. Pani Jolanta Teklińska - Przewodnicząca,
 2. Pani Zenona Babicz - Wiceprzewodnicząca,
 3. Pani Katarzyna Kowalska - Sekretarz

Ponadto wydano już opinię dotyczącą wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań realizowanych przez powiat ciechanowski ze środków PFRON w 2019 roku.

Przypominamy, że do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.