• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

9.09.2020Zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów

 

Zarządzenie Nr 19/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 

Na podstawie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1239 z późn.zm.) w związku z § 21 ust.1 w zw. z ust. 4 pkt 3 oraz ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 1356) na mocy § 33 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 79/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 czerwca 2012r, zarządzam co następuję:

§ 1

 1. Z uwagi na częściowe zniesienie ograniczeń związanych z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii wynikającego z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19, wprowadzam do odwołania zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Ciechanowie polegające na tym, iż dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.
 2. Rekomenduje się, aby wizyty w urzędzie poprzedzone były telefonicznym ustaleniem każdej wizyty, uzgodnionej bezpośrednio z właściwą komórką organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

www.pcpr-ciechanow.pl

 1. Do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Ciechanowie będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz zasada oczekiwania w kolejce w odstępie min. 1,5 m.

§ 2

 

Obsługa interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie odbywa się:

 1. telefonicznie pod numerami: PCPR – 23 672-52-16, 23 672-46-24, PZd/sOoN – 23 673-40-64
 2. elektronicznie: na adres email PCPR – sekretariat@pcpr-ciechanow.pl, PZd/sOoN - orzecznictwo@pcpr-ciechanow.pl,
 3. poprzez przesłanie korespondencji za pośrednictwem poczty,
 4. poprzez wrzucenie korespondencji w formie papierowej do skrzynki znajdującej się w holu  głównym na parterze budynku przy ul. 17 Stycznia 7,
 5. bezpośrednio, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie.

§ 4

Z dniem 31 sierpnia traci moc Zarządzeniu Nr 9/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie  z dnia 01.04.2020r. w związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r.

 

Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie