• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

4.07.2023Uwaga!!! - Zmiany dotyczące ważności orzeczeń z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w której uchyla się przepis, na podstawie którego przedłużona była ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Art.23 ust.3 Ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2023r poz.852/ określa iż: orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynąłby:


- do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.

- od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
- od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów) zachowają ważność do 30 września 2024 r.

 

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 1. w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.9), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast zgodnie z ust 2. Karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Przedmiotowe przepisy wejdą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r.