• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

5.08.2019Zadania ustawowe PFRON - pliki do pobrania

PFRON-logo

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

Podstawą prawną realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  jest  art. 35a ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie,  jako realizator zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, udziela w 2019 roku dofinansowań do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w wieku do 16 lat i młodzieży w wieku do 24 lat, uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.

  Turnusy rehabilitacyjne to forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym powinno poprawić sprawność psychofizyczną, ale przede wszystkim rozwinąć umiejętności społeczne uczestnika poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań. Turnusy trwają 14 dni. Ideą turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON nie jest rehabilitacja lecznicza.

  Pokaż załączniki do pobrania

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawanego  osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

  Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do zajęć rehabilitacyjnych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne , mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej najwyższego poziomu jej funkcjonowania.

  Przedmiot ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Pokaż załączniki do pobrania

 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,

  Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku , które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

  Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.

  Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lu utrudniające  osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

  Pokaż załączniki do pobrania

 • usług tłumacza języka migowego lub  tłumacza przewodnika osoby niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  z niepełnosprawności.  Pomoc dotyczy osób głuchoniemych i głuchoniewidomych.
   

  Pokaż załączniki do pobrania

 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych,
  O dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru sportu, kultury, rekreacji i turystyki  mogą się ubiegać  osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  przez okres co najmniej 2 lat przed datą złożenia wniosku.
   

  Pokaż załączniki do pobrania

 • kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej

  Warsztat Terapii Zajęciowej jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka  stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

  W powiecie działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie przy ulicy  Pułtuskiej 20a. Przeznaczony jest dla 30 uczestników .