• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

31.01.2020Zadania ustawowe PFRON - wnioski do pobrania

PFRON2

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

Podstawą prawną realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  jest  art. 35a ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie,  jako realizator zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, udziela w 2019 roku dofinansowań do:

 • usług tłumacza języka migowego lub  tłumacza przewodnika osoby niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  z niepełnosprawności.  Pomoc dotyczy osób głuchoniemych i głuchoniewidomych.

Zasady:
Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym dofinansowania ze środków finansowych PFRON wykonania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
Wniosek:
Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środkow PFRON wykonania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawanego osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
  Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do zajęć rehabilitacyjnych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej najwyższego poziomu jej funkcjonowania.
  Przedmiot ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zasady:
Zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny ze srodkow PFRON
Zasady udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze
Wnioski:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w wieku do 16 lat i młodzieży w wieku do 24 lat, uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.
  Turnusy rehabilitacyjne to forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym powinno poprawić sprawność psychofizyczną, ale przede wszystkim rozwinąć umiejętności społeczne uczestnika poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań. Turnusy trwają 14 dni. Ideą turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON nie jest rehabilitacja lecznicza.

Zasady:
Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobie fizycznej do turnusu rehabilitacyjnego ze srodkow finansowych PFRON
Wniosek:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
  Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.
  Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lu utrudniające  osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

Zasady:
Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym na likwidację barier architektonicznych ze środków finansowych PFRON
Wnioski:
Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidulanymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
Wniosek o dofiansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania