• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

22.01.2021Zadania ustawowe PFRON - wnioski do pobrania

PFRON-logo

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

Podstawą prawną realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  jest  art. 35a ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim w 2021 roku.

 • usług tłumacza języka migowego lub  tłumacza przewodnika osoby niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  z niepełnosprawności.  Pomoc dotyczy osób głuchoniemych i głuchoniewidomych.

Zasady:
Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym dofinansowania ze środków finansowych PFRON wykonania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Wniosek:
Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środkow PFRON wykonania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawanego osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
  Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do zajęć rehabilitacyjnych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej najwyższego poziomu jej funkcjonowania.
  Przedmiot ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zasady:
Zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny ze srodkow PFRON
Zasady udzielania osobom fizycznym dofinansowania zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze

Wnioski:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Pełnomocnictwo
Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
  Turnusy rehabilitacyjne to forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym powinno poprawić sprawność psychofizyczną, ale przede wszystkim rozwinąć umiejętności społeczne uczestnika poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań. Turnusy trwają 14 dni. Ideą turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON nie jest rehabilitacja lecznicza.

Wniosek:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
  Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.
  Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lu utrudniające  osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

Zasady:
Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym na likwidację barier architektonicznych ze środków finansowych PFRON
Załącznik do zasad i procedur udzielania dofinansowania osobom fizycznym na likwidację barier architektonicznych

Wnioski:
Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidulanymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
Wniosek o dofiansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania

 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych,
  O dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru sportu, kultury, rekreacji i turystyki  mogą się ubiegać  osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  przez okres co najmniej 2 lat przed datą złożenia wniosku.

Zasady:
- Zasady dofinansowania ze środków PRFRON organizacji sportu, kulturym rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych obowiązujące w powiecie ciechanowskim

Wniosek: 
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji,  turystyki osób niepełnosprawnych 


Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków finansowych PFRON osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Wniosek: 
- Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny