• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

13.04.2023Zadania ustawowe - 2023 rok

PFRON-logo

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

Podstawą prawną realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  jest  art. 35a ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim w 2023 roku.

 • usług tłumacza języka migowego lub  tłumacza przewodnika osoby niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  z niepełnosprawności.  Pomoc dotyczy osób głuchoniemych i głuchoniewidomych.

Zasady:
Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym dofinansowania ze środków finansowych PFRON wykonania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Wniosek:
Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środkow PFRON  usług tłumacza języka migowego/tłumacza -przewodnika  (wersja edytowalna)

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawanego osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
  Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do zajęć rehabilitacyjnych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej najwyższego poziomu jej funkcjonowania.
  Przedmiot ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zasady:
Zasady i procedury udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
- Zasady udzielania osobom fizycznym dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Wnioski:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (wersja edytowalna)
Pełnomocnictwo
Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (wersja edytowalna)

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
  Turnusy rehabilitacyjne to forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym powinno poprawić sprawność psychofizyczną, ale przede wszystkim rozwinąć umiejętności społeczne uczestnika poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań. Turnusy trwają 14 dni. Ideą turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON nie jest rehabilitacja lecznicza.

Zasady: 
- Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobie fizycznej ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego

Wniosek:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
  Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.
  Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lu utrudniające  osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

Zasady:
Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
Zasady i procedury udzielania dofinansowania osobom fizycznym na likwidację barier architektonicznych ze środków finansowych PFRON
Załącznik nr 1 do zasad i procedur udzielania dofinansowania osobom fizycznym na likwidację barier architektonicznych
Załącznik do nr 2 zasad i procedur udzielania dofinansowania osobom fizycznym na likwidację barier architektonicznych

Wnioski:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (wersja edytowalna)
Wniosek o dofiansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (wersja edytowalna)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (wersja edytowalna)

 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych,
  O dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru sportu, kultury, rekreacji i turystyki  mogą się ubiegać  osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  przez okres co najmniej 2 lat przed datą złożenia wniosku.

Zasady:
Zasady dofinansowania ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych obowiązujące w powiecie ciechanowskim

Wniosek: 
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji,  turystyki osób niepełnosprawnych  (wersja edytowalna)