• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

18.02.2022Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

child-g603e181da_1920

Co to jest przemoc w rodzinie ? 

Przemoc w rodzinie - to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

1. JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.)

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO W ROKU 2023

 

Lp
Instytucja
Adres instytucji
Oferta pomocy
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 52 16
e-mail: sekretariat@pcpr-ciechanow.pl
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych po zebraniu 10-12 osobowej grupy uczestników (planowane rozpoczęcie w drugiej połowie 2023 roku). Działania w ramach Punktu Konsultacji Specjalistycznej – poradnictwo psychologiczne i prawne m.in. dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ciechanowie
ul. Sienkiewicza 32 d
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 20 91
e-mail: kontakt@mopsciechanow.pl
Działania interwencyjne i edukacyjne wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie w ramach pracy grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego. Wsparcie socjalne, psychologiczne i informacje prawne.
3. Biuro Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień UM Ciechanów/
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
06-400 Ciechanów
tel. 23 673 53 70
e-mail: pu@umciechanow.pl
W Biurze PiRPU konsultacje ze specjalistą uzależnień dla osób stosujących przemoc w rodzinie mających problem z kontrolowaniem ilości i częstotliwości spożywanego alkoholu. W ramach uprawnień MKRPA możliwość podjęcia wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, uzależnionych od alkoholu procedury sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Glinojecku
ul. Bema 7
06-450 Glinojeck
tel. 23 674 00 65
e-mail: mgopsglinojeck@e-glinojeck.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomoc psychologiczna.
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ciechanowie
ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów
tel. 23 672-48-74
e-mail: gops_ciechanow1@o2.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz poradnictwo specjalistyczne.
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gołyminie
ul. Szosa Ciechanowska 8
06-420 Gołymin
tel. 23 671 61 83
e-mail: gops@golymin-osrodek.pl
Działania interwencyjne i edukacyjne
w ramach pracy grup roboczych. Działa Punkt konsultacyjny przy GKRPA, gdzie porad udzielają: psycholog, terapeuta uzależnień oraz mediator i specjalista
ds. przemocy. W Urzędzie Gminy można uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk
tel. 23 671 50 70
e-mail: gops_gru@op.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomoc psychologa, specjalisty ds. przemocy/mediatora, terapeuty uzależnień oraz konsultanta w ramach Punktu Konsultacyjnego działającego przy GKRPA.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ojrzeniu
ul. Ciechanowska 19
06-445 Ojrzeń
tel. 23 671 83 92
e-mail: gops@ojrzen.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomoc psychologa i terapeuty ds. uzależnień w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego działającego przy GKRPA.
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opinogórze Górnej
ul. Zygmunta Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna
tel. 23 671 70 78
e-mail: poczta.gops@opinogoragorna.pl
Wsparcie psychologiczne. Działania wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Regiminie
ul. Adama Rzewuskiego 19
06-461 Regimin
tel. 23 681 17 55
e-mail: gops.regimin@op.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sońsku
ul. Ciechanowska 21
06-430 Sońsk
tel. 23 671 30 47, 501 498 190
e-mail: gops@sonsk.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pomoc dla osób doznających przemocy zapewnia również Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Działania Pogotowia:

  • ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" tel:  801-12-00-02 czynny od poniedziałku do soboty od godz. 800 do 2200, a w niedziele i święta od 800 do 1600 (z telefonu stacjonarnego płatne za pierwszy impuls, potem bezpłatnie, z telefonu komórkowego płatne za całe połączenie według taryfy operatora)
  • dyżury prawne - we środy, w godz. 1800 - 2200 pod numerem  801-12-00-02 oraz w poniedziałki i wtorki w godz. 1700 - 2100 pod numerem telefonu:  (22) 666-28-50 (z telefonu stacjonarnego i komórkowego połączenie jest płatne według taryfy operatora na telefony stacjonarne)
  • poradnia e-mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  • strona internetowa: www.niebieskalinia.info

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
/ BEZPŁATNY NUMER DLA DZIECI /: 
 0-800 12 12 12
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 
 116 111