• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

18.02.2022Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

child-g603e181da_1920

Co to jest przemoc w rodzinie ? 

Przemoc w rodzinie - to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

1. JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.)

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO W ROKU 2022

 Lp.

Instytucja

Adres instytucji

Oferta pomocy

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7

06-400 Ciechanów

 23 672 52 16

 sekretariat@pcpr-ciechanow.pl

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych po zebraniu 10-12 osobowej grupy uczestników. Działania w ramach Punktu Konsultacji Specjalistycznej - poradnictwo psychologiczne i prawne m.in. dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 32 d

06 -400 Ciechanów

 23 672 31 65

 kontakt@mopsciechanow.pl

Działania interwencyjne i edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego. Wsparcie socjalne, psychologiczne i informacje prawne.

3.

Biuro ds. Rozwiązywania  Problemów Uzależnień

UM Ciechanów

ul. Powstańców Wielkopolskich 1A ,

06-400 Ciechanów,

 23 673 53 70

  pu@umciechanow.pl

Dla osób stosujących przemoc w rodzinie, mających problem z kontrolowaniem ilości i częstotliwości spożywanego alkoholu  konsultacje  ze specjalistą od uzależnień. Jako MKRPA Biuro posiada uprawnienia do kierowania do Sądu wniosków o zobowiązanie ww. osób do podjęcia leczenia odwykowego.

4.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku

ul. Bema  7,

06-450 Glinojeck

 23 674 00 65

 mgopsglinojeck@e-glinojeck.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomoc psychologiczna.

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ul. Fabryczna 8

06-400 Ciechanów

 23 672 48 74

 gops_ciechanow1@o2.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. Od lutego br. przy GOPS zostanie uruchomiony Punkt Konsultacji Indywidualnej gdzie porad będzie udzielał psycholog i prawnik

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołyminie

ul. Szosa Ciechanowska 54

06-420 Gołymin

 23 671 61 83

 gops@golymin-osrodek.pl

Działania interwencyjne i edukacyjne w ramach pracy grup roboczych. Działa Punkt Konsultacyjny przy GKRPA, gdzie od stycznia porad udzielają: psycholog, terapeuta uzależnień oraz mediator i specjalista ds. przemocy. W Urzędzie Gminy można uzyskać bezpłatną pomoc prawną.

7.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku

ul. Ciechanowska 54

06-460 Grudusk

 23 671 50 70

 gops_gru@op.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomoc psychologa, specjalisty ds. przemocy/mediatora, terapeuty uzależnień oraz  konsultanta w ramach Punktu Konsultacyjnego działającego  przy GKRPA.

8.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

ul. Ciechanowska  19,

06-456 Ojrzeń

 23 671 83 92

 gops@ojrzen.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomoc psychologa  i terapeuty ds. uzależnień w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego działającego  przy GKRPA.

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze

ul. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra

 23 671 70 78

 gops_opinogora@o2.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.

10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie

ul. Bojanowskiego 2

06-461 Regimin

 23 681 17 55

 gops@sochocin.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.

11.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku

ul. Ciechanowska 21

06-430 Sońsk

 23 671 30 47

 501 498 190

 gops@sonsk.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. Wsparcie  psychologiczne.

Pomoc dla osób doznających przemocy zapewnia również Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Działania Pogotowia:

  • ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" tel:  801-12-00-02 czynny od poniedziałku do soboty od godz. 800 do 2200, a w niedziele i święta od 800 do 1600 (z telefonu stacjonarnego płatne za pierwszy impuls, potem bezpłatnie, z telefonu komórkowego płatne za całe połączenie według taryfy operatora)
  • dyżury prawne - we środy, w godz. 1800 - 2200 pod numerem  801-12-00-02 oraz w poniedziałki i wtorki w godz. 1700 - 2100 pod numerem telefonu:  (22) 666-28-50 (z telefonu stacjonarnego i komórkowego połączenie jest płatne według taryfy operatora na telefony stacjonarne)
  • poradnia e-mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  • strona internetowa: www.niebieskalinia.info

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
/ BEZPŁATNY NUMER DLA DZIECI /: 
 0-800 12 12 12
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 
 116 111