• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

14.09.2019Z pomocy społecznej

Pomoc dla Usamodzielnianych reguluje Ustawa o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Kto jest osobą usamodzielnianą?
Osobą usamodzielnianą jest osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuściła:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy/socjoterapii
 • osoby, które rozpoczęły proces usamodzielnienia przed 2012 r.

Obowiązki osoby usamodzielnianej:

 1. Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia. Opiekun usamodzielnienia musi wyrazić pisemną zgodę na pełnienie tej funkcji.
  Opiekunem usamodzielnienia może być:
 2. pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie
 3. osoba będąca w placówce wychowawcą lub psychologiem
 4. inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie
 5. Osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, opracowuje Indywidualny Program Usamodzielnienia, który jest zatwierdzany przez kierownika/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.
  Indywidualny program usamodzielnienia, określa w szczególności:
  • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia
  • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Osoba usamodzielniana może dokonywać zmian w indywidualnym programie usamodzielnienia wspólnie z opiekunem usamodzielnienia w przypadku zmiany sytuacji życiowej, opracowując modyfikację do indywidualnego programu usamodzielnienia. Zmiany programu wymagają zatwierdzenia przez kierownika/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Warunki udzielenia pomocy
Warunkiem udzielenia pomocy usamodzielnianym wychowankom jest:

 • złożenie wniosku
 • posiadanie zatwierdzonego programu usamodzielnienia

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na kontynowanie nauki jest przyznawana osobie usamodzielnianej:

 1. samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (701,00 zł x 200% = 1 402,00 zł)
 2. w rodzinie, w której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528,00 zł x 200%=1 056,00 zł)

Pomoc na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w wyżej wymienionych placówkach co najmniej rok.

Formy pomocy:
Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki,
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 4. w uzyskaniu zatrudnienia,
 5. na zagospodarowanie

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.
Pomoc na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Wysokość świadczeń dla osób usamodzielnianych
Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty podstawy, tj.: 1 763,00 zł:

 1. kwota pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wynosi 30% podstawy, tj. 528,90 zł miesięcznie
 2. kwota pomocy na zagospodarowanie nie mniej niż 100% podstawy kwoty, tj. 1 763,00 zł, w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest to kwota 300% podstawy, tj. 5 289,00 zł
 3. kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie:
  1. 300% podstawy, tj. 5 289,00 zł w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w wyżej wymienionych placówkach powyżej 3 lat;
  2. 200 % podstawy, tj. 3 526,00 zł w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w wyżej wymienionych placówkach od 2 do 3 lat;
  3. 100% podstawy, tj. 1 763,00 zł w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w wyżej wymienionych placówkach od 1 roku do 2  lat;

Pomoc, o której mowa wyżej przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc ta przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać udzielona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Wysokość pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 100% podstawy kwoty, tj. 1 763,00 zł, w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest to kwota 300% podstawy, tj. 5 289,00 zł.


powrót