• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

Jesteś teraz w: Start  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i działający w strukturach PCPR Powiatowe Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr-ciechanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.06.2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 07.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu  23 672-52-16 lub wysyłając e-mail na adres: sekretariat@pcpr-ciechanow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie można dostać się wejściem głównym od ul. 17 Stycznia. Do budynku prowadzą schody, jednakże jest dostępna winda zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnością. Pokoje PCPR znajdują się na 1 i 3 piętrze, do których można dostać się także windą wewnętrzną.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku przy ul. Kopernika 7, (wejście od ulicy Ściegiennego) którego biura znajdują się na parterze budynku i są pozbawione barier architektonicznych.

Opis dostępności korytarzy

W obu budynkach na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W obu budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W obu budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych

Bezpośrednio przy budynku Starostwa Powiatowego znajduje się parking dla samochodów osobowych wraz z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpośrednio przy siedzibie PzdsOoN znajduje się parking dla samochodów osobowych, znajdujący się w miejskiej strefie parkowania z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W PCPR zatrudniona jest osoba posługująca się językiem migowym.

Na stronie internetowej dostępna jest wersja kontrastowa

Na stronie internetowej dostępna jest opcja czytająca

Informacje w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie możliwy jest poprzez:

 • napisanie pisma na adres: PCPR w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@pcpr-ciechanow.pl
 • skontaktowanie się telefoniczne lub przy pomocy osoby trzeciej (sprawnej komunikacyjnie) na numer telefonu 23 672-52-16
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie PCPR w godzinach urzędowania tj.: 800-1600

Kontakt z Powiatowym Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności możliwy jest poprzez:

 • napisanie pisma na adres: PzdsOoN w Ciechanowie, ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres: orzecznictwo@pcpr-ciechanow.pl
 • skontaktowanie się telefoniczne lub przy pomocy osoby trzeciej (sprawnej komunikacyjnie) na numer telefonu 23 673-40-64
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie PzdsOoN w godzinach urzędowania tj.: 800-1600