• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

18.02.2022Przeciwdziałanie przemocy domowej

Tekst_akapitu_(1)

 

Co to jest przemoc domowa ? 

Przemoc domowa - to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PRZEMOC DOMOWA CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

1. JEST INTENCJONALNA

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

Sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.)

4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ
NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO W ROKU 2024

 

Lp Instytucja Adres instytucji Oferta pomocy
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 52 16
e-mail: sekretariat@pcpr-ciechanow.pl
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych po zebraniu 10-12 osobowej grupy uczestników (planowane rozpoczęcie w pierwszej połowie 2024 roku). Działania w ramach Punktu Konsultacji Specjalistycznej – poradnictwo psychologiczne i prawne m.in. dla osób stosujących przemoc domową.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ciechanowie
ul. Sienkiewicza 32 d
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 20 91
e-mail: kontakt@mopsciechanow.pl
Działania interwencyjne i edukacyjne wobec osób doznających przemocy domowej i dla osób stosujących przemoc w ramach prac grup diagnostyczno-pomocowych i Zespołu Interdyscyplinarnego. Wsparcie socjalne, psychologiczne.
3. Biuro Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień UM Ciechanów/
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
06-400 Ciechanów
tel. 23 673 53 70
e-mail: pu@umciechanow.pl
W Biurze PiRPU konsultacje ze specjalistą uzależnień dla osób stosujących przemoc w rodzinie mających problem z kontrolowaniem ilości i częstotliwości spożywanego alkoholu. W ramach uprawnień MKRPA możliwość podjęcia wobec osób stosujących przemoc domową, uzależnionych od alkoholu procedury sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Glinojecku
ul. Bema 7
06-450 Glinojeck
tel. 23 674 00 65
e-mail: mgopsglinojeck@e-glinojeck.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. 
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ciechanowie
ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów
tel. 23 672-48-74
e-mail: gops_ciechanow1@o2.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach pracy socjalnej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz poradnictwo specjalistyczne.
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gołyminie-Ośrodku
ul. Szosa Ciechanowska 8
06-420 Gołymin
tel. 23 671 61 83
e-mail: gops@golymin-osrodek.pl
Działania interwencyjne i edukacyjne w ramach pracy grup roboczych. Działa Punkt konsultacyjny przy GKRPA, gdzie porad udzielają: psycholog, terapeuta uzależnień oraz mediator i specjalista ds. przemocy. W Urzędzie Gminy można uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk
tel. 23 671 50 70
e-mail: gops_gru@op.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomoc psychologa, specjalisty ds. przemocy/mediatora, terapeuty uzależnień oraz konsultanta w ramach Punktu Konsultacyjnego działającego przy GKRPA.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ojrzeniu
ul. Ciechanowska 19
06-445 Ojrzeń
tel. 23 671 83 92
e-mail: gops@ojrzen.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomoc psychologa i terapeuty ds. uzależnień w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego działającego przy GKRPA.
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opinogórze Górnej
ul. Zygmunta Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna
tel. 23 671 70 78
e-mail: poczta.gops@opinogoragorna.pl
Wsparcie psychologiczne. Działania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Regiminie
ul. Adama Rzewuskiego 19
06-461 Regimin
tel. 23 681 17 55
e-mail: gops.regimin@op.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sońsku
ul. Ciechanowska 21
06-430 Sońsk
tel. 23 671 30 47, 501 498 190
e-mail: gops@sonsk.pl
Działania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Pomoc dla osób doznających przemocy zapewnia również Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

„Niebieska Linia” 800-12-00-02 czynny przez całą dobę

Dzwoniąc pod nr 800-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje
o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Od 1.01.2016 roku w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (pod numerem infolinii 800-120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 do 22.00 – w języku rosyjskim. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz
o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

NOWA OFERTA DLA OSÓB GŁUCHYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH

Od 1 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

TELEFONICZNA PORADNIA PRAWNA

22/666-28-50 – poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00

800-120-002 – środa, godz. 18.00-22.00

Opłata za połączenie z numerem 22/666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie
z posiadanym przez Państwa taryfikatorem.

PORADNIA E-MAILOWA

Można pisać w sprawach związanych z przemocą domową na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
/ BEZPŁATNY NUMER DLA DZIECI : 
 0-800 12 12 12
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 
 116 111

 

Tekst_akapitu