• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.10.2012Cel projektu

Projekt "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 7.1.2. ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, w tym uczących się lub aktywnych zawodowo zagrożonych utratą pracy i wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków zastępczych form opieki oraz młodzieży w wieku 15 – 25 lat przebywającej w pieczy zastępczej z terenu powiatu ciechanowskiego.

W bieżącym roku Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Miejscem realizacji jest powiat ciechanowski. Środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu ciechanowskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki oraz młodzieży w wieku 15 – 25 lat przebywającej w pieczy zastępczej.

Cele szczegółowe to:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych 30 osób niepełnosprawnych i 10 usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki oraz 10 osób – młodzieży w wieku 15 – 25 lat przebywających w pieczy zastępczej;
 • zdobycie umiejętności psychospołecznych umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy;
 • zwiększenie aktywności w zakresie rozwoju zainteresowań oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 • zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym;
 • podniesienie aktywności psychofizycznej 30 osób niepełnosprawnych.

W ramach Projektu zastosowano instrumenty aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i społeczna), które są realizowane przez pracowników socjalnych, pracowników ds. osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest kontrola i monitoring zobowiązań zawartych w:

 • Indywidualnych Programach Usamodzielnienia dla usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki;
 • Programu Integracji Społecznej i Zawodowej dla osób niepełnosprawnych;
 • Umów z rodzicem zastępczym reprezentującym uczestnika Projektu dla młodzieży w wieku 15 – 25 lat przebywającej w rodzinach zastępczych.

Działania realizowane w ramach Projektu to:

 1. Dla 30 – osobowej grupy osób niepełnosprawnych: praca socjalna, cykl spotkań samopomocowych, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami osób niepełnosprawnych, wyjazdowe warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznych.
 2. Dla 10 – osobowej grupy usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki: praca socjalna, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami usamodzielnianych wychowanków, sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym, policealnym oraz gimnazjalnym.
 3. Dla 10 – osobowej grupy młodzieży w wieku 15 – 25 lat przebywającej w rodzinach zastępczych: praca socjalna, indywidualne konsultacje z doradca zawodowym, szkolenie wyjazdowe integracyjno-kulturalne obejmujące zajęcia z psychologiem oraz naukę języka angielskiego; kursy zawodowe w stosunku do osób powyżej 18 lat.

Ponadto w ramach Projektu realizowane są działania o charakterze środowiskowym: edukacja obywatelska – Punkt Konsultacji Specjalistycznej z dyżurami prawnika, terapeuty rodzinnego i psychologa oraz festyn integracyjno – kulturalno - rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2012 r.

Projekt wpisuje się w realizację celów horyzontalnych NSRO poprzez dążenie do poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Projekt jest zgodny z celami PO KL, tj. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz polityką równych szans, koncepcją zrównoważonego rozwoju. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL, gdyż jest ukierunkowany na udzielenie wielokierunkowego wsparcia. Jest zgodny z Planem Działania na rok 2012, prawem lokalnym w zakresie polityki społecznej, wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ciechanowskim, w którym wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społeczno – zawodowej świadczeniobiorców o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia.


powrót