• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.10.2012Działania w ramach projektu

 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2

Osoby niepełnosprawne objęte są m. in.:

 • indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym;
 • spotkaniami samopomocowymi;
 • zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo;
 • wyjazdowymi warsztatami w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznych;
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawo jazdy kat. „B”, kurs prawo jazdy kat. „D” kurs sprzedawca-magazynier z obsługą wózków widłowych, kurs sprzedawca-magazynier z obsługą kasy fiskalnej, kurs komputerowy – na różnych poziomach zaawansowania, kurs wizaż i stylizacja paznokci.

Usamodzielniani wychowankowie objęci są m.in.:

 • indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym;
 • warsztatami w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych;
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawo jazdy kat. „B”, prawo jazdy kat. „C”, sprzedawca-magazynier z obsługą kasy fiskalnej;
 • sfinansowaniem kosztów nauki na poziomie wyższym, policealnym oraz gimnazjalnym;

Młodzież przebywająca w pieczy zastępczej jest objęta m. in.:

 • indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym;
 • wyjazdowym szkoleniem integracyjno-kulturalnym obejmującym zajęcia z psychologiem oraz naukę języka angielskiego,
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dla osób pełnoletnich, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawo jazdy kat. „B”, kurs prawo jazdy kat. „C’.

Zadanie to ma na celu integrację osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków opieki zastępczej  ze środowiskiem, przeciwdziałanie ich wykluczeniu i kształtowanie pozytywnych postaw otoczenia.

Działania to:

 • Punkt Konsultacji Specjalistycznej w ramach którego dyżury pełnią i  udzielają bezpłatnych porad  prawnik, psycholog i terapeuta rodzinny;
 • festyn integracyjno – kulturalno – rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;
27.05.2013

Praca socjalna

Praca socjalna oznacza działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach tego zadania 2 pracowników socjalnych oraz 1 pracownik ds. osób niepełnosprawnych  realizuje pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, osób usamodzielnianych oraz młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych.

Pracownicy ci podejmują działania wynikające z zawartych umów z rodzicem zastępczym reprezentującym uczestnika projektu, indywidualnych programów usamodzielniania oraz programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie aktywnej integracji dla osób objętych projektem.

Realizowana jest również praca z uczestnikami w miejscu ich zamieszkania oraz wizytacja podczas wszystkich działań.

 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2

powrót