• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

12.02.2017Uczestnicy

Grupą docelową projektu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" w 2017 roku jest 36 osób, w tym 14 osób z niepełnosprawnościami i 22 osoby usamodzielniane opuszczające bądź przebywające w pieczy zastępczej.

Podstawowym oczekiwaniem uczestników projektu jest pomoc w aktywizacji społecznej i zawodowej. Bariery grup docelowych to trudna sytuacja socjalno-bytowa, nieumiejętność i brak aktywności w podejmowaniu działań w celu zdobycia kwalifikacji i zawodu, rozwiązywaniu własnych problemów, problemy natury psychologicznej i prawnej, słaba znajomość rynku pracy, brak bądź niskie umiejętności i kwalifikacje, brak zaufania i wiary we własne możliwości, niski stopień integracji, funkcjonowanie w oparciu o funkcjonujące stereotypy i brak tolerancji, utrudniony dostęp do technologii cyfrowych, brak odpowiednich wzorców zachowań i relacji rodzinnych, ograniczenia zdrowotne i brak środków na poprawę stanu psychoruchowego, brak dostosowanych dostępnych usług szkoleniowych do ograniczeń zdrowotnych. Uczestnicy projektu w społeczeństwie bardzo często są dyskryminowani.

Indywidualne podejście do potrzeb, oczekiwań, możliwości oraz potencjału każdego z uczestników projektu poprzez diagnozę potrzeb i określenie ścieżki reintegracji wpłynie na dostosowanie instrumentów wsparcia do zidentyfikowanych potrzeb i potencjału. Wyposażenie w umiejętności i kompetencje społeczne, usprawnienie psychoruchowe, nabycie nowych kwalifikacji oraz umiejętności i kompetencji, jak również działania o charakterze społeczno-integrującym wpłyną na zwiększenie szans na zatrudnienie oraz będą zapobiegać wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu ciechanowskiego.

W ramach projektu PCPR proponuje działania dla osób z terenu powiatu ciechanowskiego będących w wieku aktywności zawodowej, z orzeczoną niepełnosprawnością, opuszczających bądź przebywających w pieczy zastępczej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niezatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.


powrót