• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.10.2013Cel projektu

Projekt "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 7.1.2. ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki oraz młodzieży w wieku 15 – 25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu ciechanowskiego, nieaktywnych zawodowo, w tym uczących się lub aktywnych zawodowo zagrożonych utratą pracy i wykluczeniem społecznym.

W 2013 roku Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Miejscem realizacji jest powiat ciechanowski. Środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu ciechanowskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki oraz młodzieży w wieku 15 – 25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cele szczegółowe to:

 • zdobycie nowych umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 30 osób niepełnosprawnych, 10 usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki oraz 10 osób – młodzieży w wieku 15 – 25 lat przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • zdobycie umiejętności psychospołecznych umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy;
 • zwiększenie aktywności w zakresie rozwoju zainteresowań oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 • zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym;
 • podniesienie aktywności psychofizycznej 30 osób niepełnosprawnych.

W ramach Projektu zastosowano instrumenty aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i społeczna), które są realizowane przez pracowników socjalnych, pracowników ds. osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest kontrola i monitoring zobowiązań zawartych w:

 • Indywidualnych Programach Usamodzielnienia dla usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki;
 • Programu Integracji Społecznej i Zawodowej dla osób niepełnosprawnych;
 • Umów z osobami reprezentującymi młodzież w wieku 15 – 25 lat przebywającą w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Projekt wpisuje się w realizację celów horyzontalnych NSRO poprzez dążenie do poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia spójności społecznej. Projekt jest zgodny z celami PO KL, tj. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz polityką równych szans, koncepcją zrównoważonego rozwoju. Wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL, gdyż jest ukierunkowany na udzielenie wielokierunkowego wsparcia. Jest zgodny z Planem Działania na rok 2013, prawem lokalnym w zakresie polityki społecznej, wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ciechanowskim, w którym wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społeczno–zawodowej świadczeniobiorców o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia.


powrót