• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

16.09.2019Rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzina zastępcza

Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, którym w drodze postępowania sądowego władza rodzicielska została ograniczona, zawieszona bądź pozbawiona.

Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą, a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny.

Powołana na mocy postanowienia sądu do sprawowania opieki nad dziećmi rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy nad powierzonym ich opiece dzieckiem.

W sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej, rodzice nadal pozostają opiekunami prawnymi dziecka i zachowują prawo do decydowania w ważnych kwestiach dotyczących m.in. jego leczenia, kształcenia, złożenia wniosku o wydanie paszportu, udzielają zgody na wyjazd dziecka poza granice kraju.

W przypadku gdy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej koniecznym jest ustanowienie przez sąd opieki prawnej dla dziecka.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 • zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

rodzina zastępcza:

 • spokrewniona, którą tworzą małżonkowie, lub osoba, będący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka
 • niezawodowa, którą tworzą małżonkowie, lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi).
 • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej dziecka może zostać powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny,
 • nie są ograniczone w czynnościach prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki na dzieckiem (potwierdzone zaświadczeniem braku przeciwwskazań lekarskich),
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
n

W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej licznego rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.

W zawodowej rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy lub –
w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy
(w szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie
w rodzinnej pieczy zastępczej).

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna obejmuje opieką w szczególności dzieci niedostosowane społecznie oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, tj. z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji, a także małoletnie matki z dziećmi.

W rodzinie pomocowej może być umieszczone dziecko w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu lub pobytem w szpitalu oraz w wyniku nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej.

Rodziną pomocową może być:

 • rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Rodzinom zastępczym zapewniamy:

 • świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 • wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej,
 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępcze,.
 • korzystanie z poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego i terapeutycznego,
 • szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.

Pokaż druki do pobrania


powrót