• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

14.09.2019Z pomocy społecznej

Pomoc dla Usamodzielnianych reguluje Ustawa o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Kto jest osobą usamodzielnianą?
Osobą usamodzielnianą jest osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuściła:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy/socjoterapii
 • osoby, które rozpoczęły proces usamodzielnienia przed 2012 r.

Obowiązki osoby usamodzielnianej:

 1. Osoba usamodzielniana co najmniej 2 miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia. Opiekun usamodzielnienia musi wyrazić pisemną zgodę na pełnienie tej funkcji.
  Opiekunem usamodzielnienia może być:
 2. pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie
 3. osoba będąca w placówce wychowawcą lub psychologiem
 4. inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie
 5. Osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, opracowuje Indywidualny Program Usamodzielnienia, który jest zatwierdzany przez kierownika/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.
  Indywidualny program usamodzielnienia, określa w szczególności:
  • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia
  • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Osoba usamodzielniana może dokonywać zmian w indywidualnym programie usamodzielnienia wspólnie z opiekunem usamodzielnienia w przypadku zmiany sytuacji życiowej, opracowując modyfikację do indywidualnego programu usamodzielnienia. Zmiany programu wymagają zatwierdzenia przez kierownika/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Warunki udzielenia pomocy
Warunkiem udzielenia pomocy usamodzielnianym wychowankom jest:

 • złożenie wniosku
 • posiadanie zatwierdzonego programu usamodzielnienia

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na kontynowanie nauki jest przyznawana osobie usamodzielnianej:

 1. samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (776,00 zł x 200% = 1 552,00 zł)
 2. w rodzinie, w której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600,00 zł x 200%=1 200,00 zł)

Pomoc na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w wyżej wymienionych placówkach co najmniej rok.

Formy pomocy:
Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki,
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 4. w uzyskaniu zatrudnienia,
 5. na zagospodarowanie

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.
Pomoc na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Wysokość świadczeń dla osób usamodzielnianych
Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty podstawy, tj.: 1 837,00 zł:

 1. kwota pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wynosi 30% podstawy, tj. 551,10 zł miesięcznie
 2. kwota pomocy na zagospodarowanie nie mniej niż 100% podstawy kwoty, tj. 1 837,00 zł, w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest to kwota 300% podstawy, tj. 5 511,00 zł
 3. kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie:
  1. 300% podstawy, tj. 5 511,00 zł w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w wyżej wymienionych placówkach powyżej 3 lat;
  2. 200 % podstawy, tj. 3 674,00 zł w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w wyżej wymienionych placówkach od 2 do 3 lat;
  3. 100% podstawy, tj. 1 837,00 zł w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w wyżej wymienionych placówkach od 1 roku do 2  lat;

Pomoc, o której mowa wyżej przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc ta przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać udzielona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Wysokość pomocy na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 100% podstawy kwoty, tj. 1 837,00 zł, w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest to kwota 300% podstawy, tj. 5 511,00 zł.

Druki do pobrania: 

Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie z dnia 12.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedur udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Rodzinie w Ciechanowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2024 - Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie


powrót