• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.08.2017Działania w ramach projektu

 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2

Uczestnicy projektu, tj. osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby usamodzielniane mają szczególne potrzeby oraz różny potencjał możliwości. Celem zadania będzie przeprowadzenie indywidualnej diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, indywidualnej oceny zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Każdy uczestnik przy wsparciu doradcy zawodowego opracuje indywidualny plan działania, który wraz z kartą usług diagnostycznych posłuży do przygotowania przez pracownika socjalnego ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika. Na etapie dokonywania diagnozy potrzeb i potencjału uczestnicy projektu zostaną zapoznani z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, co ma przede wszystkim gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej i zawodowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Wybór działań zaplanowanych do realizacji będzie uwzględniał potrzeby i możliwości osób, w tym osób z niepełnosprawnością, przy zapewnieniu równych praw, obowiązków oraz równy dostęp do zasobów z których będą mogli skorzystać w ramach projektu. Na tym etapie zostaną określone dodatkowe potrzeby osób z niepełnosprawnościami by móc zaplanować wszystkie działania zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania – by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu.

Zadanie będzie realizowane przez doradcę zawodowego posiadającego odpowiednie kwalifikacje, kompetencje, doświadczenie, w tym w zakresie równości szans i niedyskryminacji.

W ramach usług aktywnej integracji aktywizacja społeczna odgrywa kluczowe znaczenie. Grupy docelowe projektu napotykają na wiele barier i stereotypów w społeczeństwie. Brak motywacji, ograniczone kontakty społeczne, wstyd, kompleksy, problemy psychologiczne i prawne to tylko jedne z wielu, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnością i osoby usamodzielniane opuszczające bądź przebywające w pieczy zastępczej. By odbudować i podtrzymać umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnić role społeczne w miejscu zamieszkania czy ewentualnej pracy konieczne jest kompleksowe wsparcie, zgodne z przeprowadzoną indywidualną diagnozą potrzeb uczestniczek i uczestników.

Ważnym elementem będą działania o charakterze społeczno–integracyjnym, obejmujące również otoczenie grup docelowych. Nastąpi otwarcie otoczenia na potrzeby oraz potencjał uczestników projektu, możliwość nawiązania nowych kontaktów, wymiana doświadczeń wpłynie na przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych. W ramach projektu przewidziano następujące działania o charakterze społecznym:

 • Poradnictwo psychologiczne świadczone dla uczestników projektu i otoczenia
 • Poradnictwo prawne realizowane dla uczestników projektu i otoczenia
 • Szkolenie z zakresu autoprezentacji
 • Trening umiejętności społecznych
 • Działania o charakterze społeczno–integracyjnym dla uczestników projektu i otoczenia:
  1. festyn dla osób z niepełnosprawnością
  2. piknik dla rodzin zastępczych
 • Praca socjalna - przez cały okres trwania projektu 3 pracowników socjalnych będzie realizować prace i działania na rzecz uczestników projektu wynikające z zawartych indywidualnych programów usamodzielnienia oraz umów z osobami z niepełnosprawnościami. Ponadto w oparciu o dokonaną diagnozę potrzeb i możliwości pracownicy socjalni opracują z każdym uczestnikiem indywidualną ścieżkę reintegracji a następnie monitorować realizację zamierzonych celów oraz osiąganie rezultatów. Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy, każdy pracownik socjalny będzie świadczył pracę socjalną, w tym również w miejscu zamieszkania.

W odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami konieczne jest zastosowanie usługi o charakterze zdrowotnym, której celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Podczas przeprowadzania diagnoz ograniczenia i potrzeby osób z niepełnosprawnością będą przedmiotem analizy i zastosowania racjonalnych usprawnień w przypadkach tego wymagających. W ramach zadania przewiduje się organizację zespołu ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 14 osób z niepełnosprawnościami dostosowanego do ich potrzeb.

 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2

powrót