• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.10.2011Cel projektu

Projekt „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 7.1.2. ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, w tym uczących się lub aktywnych zawodowo zagrożonych utratą pracy i wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków zastępczych form opieki oraz młodzieży w wieku 15 – 18 lat przebywającej w rodzinach zastępczych z terenu powiatu ciechanowskiego.

W bieżącym roku Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Miejscem realizacji jest powiat ciechanowski. Środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu ciechanowskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki oraz młodzieży w wieku 15 – 18 lat przebywającej w rodzinach zastępczych.

Cele szczegółowe to:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 osób niepełnosprawnych i 15 usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki
 • zdobycie umiejętności psychospołecznych umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy
  zwiększenie aktywności w zakresie rozwoju zainteresowań oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym
 • podniesienie aktywności psychofizycznej 40 osób niepełnosprawnych

W ramach Projektu zastosowano instrumenty aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i społeczna), które są realizowane przez pracowników socjalnych, pracowników ds. osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest kontrola i monitoring zobowiązań zawartych w:

 • Indywidualnych Programach Usamodzielnienia dla usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki;
 • Programu Integracji Społecznej i Zawodowej dla osób niepełnosprawnych;
 • Umów z rodzicem zastępczym reprezentującym uczestnika Projektu dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat przebywającej w rodzinach zastępczych.

Działania realizowane w ramach Projektu to:

 1. Dla 40 – osobowej grupy osób niepełnosprawnych: praca socjalna, cykl spotkań samopomocowych, warsztaty aktywizacji zawodowej, zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami osób niepełnosprawnych, wyjazdowe warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznych.
 2. Dla 15 – osobowej grupy usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki: praca socjalna, warsztaty aktywizacji zawodowej, trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami usamodzielnianych wychowanków, sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym.
 3. Dla 10 – osobowej grupy młodzieży w wieku 15 – 18 lat przebywającej w rodzinach zastępczych: praca socjalna, szkolenie wyjazdowe z zakresu poznawania technik fotografii z elementami terapii psychologicznej oraz doradztwa zawodowego.

Ponadto w ramach Projektu realizowane są działania o charakterze środowiskowym: edukacja obywatelska – Punkt Konsultacji Specjalistycznej z dyżurami prawnika, terapeuty rodzinnego i psychologa, festyn integracyjno – kulturalno - rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, cykl audycji radiowych pn. „Rodzina zastępcza szansą na szczęśliwe dzieciństwo” oraz artykuły prasowe, których bohaterami będą osoby posiadające status rodziny zastępczej.

Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2011 r.

Projekt wpisuje się w realizację celów horyzontalnych NSRO poprzez dążenie do poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Projekt jest zgodny z celami PO KL, tj. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz polityką równych szans, koncepcją zrównoważonego rozwoju. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL, gdyż jest ukierunkowany na udzielenie wielokierunkowego wsparcia. Jest zgodny z Planem Działania na rok 2011, prawem lokalnym w zakresie polityki społecznej, wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ciechanowskim, w którym wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społeczno – zawodowej świadczeniobiorców o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia.


powrót