• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.10.2009Uczestnicy

1. Grupa A – 40 osób niepełnosprawnych (ON) w wieku 18-65 lat (podział na II grupy);

Europejskie Forum Niepełnosprawności w Parlamencie Europejskim w październiku 1994 roku przyjęło następującą definicję:

„Osobą niepełnosprawną jest jednostka w pełni swych praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących u niej uszkodzeń nie może przezwyciężać w taki sposób jak inni ludzie. Bariery te zbyt często są zwiększone przez deprecjonujące postawy ze strony społeczeństwa”. (T. Gałkowski: Wokół definicji pojęcia „osoba niepełnosprawna” - doświadczenia europejskie)

PCPR w Ciechanowie poprzez zachęcenie do udziału w działaniach realizowanego projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” stara się aktywizować osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu PCPR proponuje kontynuację działań z poprzedniego roku, jak również nowe formy dokształcania dla ON nieaktywnych zawodowo, chcących podnieść kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności, poszukujących pracy i dopiero wchodzących na rynek pracy, zagrożonych utratą pracy oraz zatrudnionych na umowy krótkoterminowe.

2. Grupa B – 20 pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków (OU) opuszczających zastępcze formy opieki;

Pełnoletni usamodzielniani wychowankowie opuszczający zastępcze formy opieki to osoby po osiemnastym roku życia opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego, rodzinnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze oraz schroniska dla nieletnich.

Proces usamodzielnienia jest procesem długotrwałym i ma na celu podjęcie przez usamodzielnianego wychowanka działań umożliwiających jak najszybszą integrację ze środowiskiem, uzupełnienie wykształcenia, podjęcie zatrudnienia, zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Z usamodzielnianymi wychowankami zawierany jest kontrakt socjalny, który jest pisemną umową między osobami korzystającymi z pomocy a pracownikami socjalnymi, mający na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie takiej osobie aktywizacji społeczno – zawodowej oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

PCPR w Ciechanowie uznał, że objęcie tej grupy wsparciem w ramach projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” jest ważną kwestią w kształtowaniu w młodym pokoleniu odpowiednich postaw w życiu społecznym - zawodowym i kulturalnym.

3. Grupa C – otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ON oraz OU);

Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” ma na celu pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Poprzez dotarcie do otoczenia tych osób możliwe jest udzielenie pomocy i wsparcia nie tylko osobom bezpośrednio korzystającym z pomocy społecznej ale także osobom z otoczenia osoby zagrożonej wykluczeniem. Tylko w sytuacji, gdy udzielana pomoc jest kompleksową istnieją szanse na powodzenie, efektywność projektu.


powrót