• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

14.09.2019Z pieczy zastępczej

Pomoc dla Usamodzielnianych reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

Kto jest osobą usamodzielnianą?

Osobą usamodzielnianą jest osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuściła:

 • rodzinę zastępczą
 • rodzinny dom dziecka
 • placówkę opiekuńczo – wychowawczą
 • regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną

Obowiązki osoby usamodzielnianej:

 1. Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia. Opiekun usamodzielnienia musi wyrazić pisemną zgodę na pełnienie tej funkcji.
  Opiekunem usamodzielnienia może być:
  • osoba tworząca rodzinę zastępczą
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka
  • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  • pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie
  • osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem
  • inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie
  • Osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, opracowuje Indywidualny Program Usamodzielnienia, który jest zatwierdzany przez kierownika/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Indywidualny program usamodzielnienia, określa w szczególności:

 • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia
 • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Osoba usamodzielniana może dokonywać zmian w indywidualnym programie usamodzielnienia wspólnie z opiekunem usamodzielnienia w przypadku zmiany sytuacji życiowej, opracowując modyfikację do indywidualnego programu usamodzielnienia. Zmiany programu wymagają zatwierdzenia przez kierownika/dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Warunki udzielenia pomocy

Warunkiem udzielenia pomocy usamodzielnianym wychowankom jest:

 • złożenie wniosku
 • posiadanie zatwierdzonego programu usamodzielnienia

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.
Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Formy pomocy:

Osobom usamodzielnianym:

 1. przyznaje się pomoc na:
  • kontynuowanie nauki
  • usamodzielnienie
  • zagospodarowanie
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych
  • zatrudnienia
 3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Pomoc na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Wysokość świadczeń dla osób usamodzielnianych

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi 595,00 zł miesięcznie. Pomoc, o której mowa wyżej, przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc ta przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • nie mniej niż 3 921,00 zł – jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w spokrewnionej rodzinie zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • nie mniej niż 7 839,00 zł – jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo –wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie niej niż 3 921,00 zł – jeżeli osoba przebywała w ww. formach pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1 961,00 zł – jeżeli osoba przebywała w ww. formach pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres 1 roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać udzielona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Wysokość pomocy na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1 1782,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 563,00 zł.
Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.


powrót