• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.10.2011Działania w ramach projektu

Osoby niepełnosprawne objęte są m. in.:

 • warsztatami aktywizacji zawodowej;
 • cyklicznymi spotkaniami samopomocowymi dla każdej  grupy;
 • wyjazdowymi warsztatami w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznych;
 • zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo;
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: prawo jazdy kat. „B”, kurs na operatora wózków widłowych, kurs komputerowy – na różnych poziomach zaawansowania, Wizaż i stylizacja paznokci, przedstawiciel handlowy.

Usamodzielniani wychowankowie objęci są m.in.:

 • warsztatami aktywizacji zawodowej;
 • treningiem kompetencji i umiejętności społecznych;
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: prawo jazdy kat. „B”, prawo jazdy kat. „C”, Wizaż i stylizacja paznokci, przedstawiciel handlowy;
 • sfinansowaniem kosztów nauki na poziomie wyższym;

Młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych jest objęta m. in.:

 • szkoleniem wyjazdowym z zakresu poznawania technik fotografii z elementami terapii psychologicznej oraz doradztwa zawodowego.

Zadanie to ma na celu integrację osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków opieki zastępczej  ze środowiskiem, przeciwdziałanie ich wykluczeniu i kształtowanie pozytywnych postaw otoczenia.

Działania to:

 • Punkt Konsultacji Specjalistycznej w ramach którego dyżury pełnią i  udzielają bezpłatnych porad  prawnik, psycholog i terapeuta rodzinny;
 • festyn integracyjno – kulturalno – rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;
 • cykl audycji radiowych oraz artykułów prasowych pn. „Rodzina zastępcza szansą na szczęśliwe dzieciństwo”, których bohaterami są osoby posiadające status rodziny zastępczej.
27.05.2013

Praca socjalna

Praca socjalna oznacza działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach tego zadania 2 pracowników socjalnych, 3 pracowników ds. osób niepełnosprawnych  realizuje pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, osób usamodzielnianych oraz młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych.

Pracownicy ci podejmują działania wynikające z zawartych umów z rodzicem zastępczym reprezentującym uczestnika projektu, indywidualnych programów usamodzielniania oraz programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie aktywnej integracji dla osób objętych projektem.

Realizowana jest również praca z uczestnikami w miejscu ich zamieszkania oraz wizytacja podczas wszystkich działań.


powrót