• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

Jesteś teraz w: Start  RODO

Klauzula informacyjna RODO

rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, z siedzibą w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Dawida Kamila Łukaszewskiego, z którym można się skontaktować poprzez email:  iod@pcpr-ciechanow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań PCPR - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a także na podstawie następujących ustaw:
  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności mogą to być inne Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Sądy Rodzinne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, PFRON oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przeszłych roszczeń Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan, w przypadkach określonych przepisami prawa, prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Podane dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Pani/Pana dane nie będą służyły profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna do pobrania