• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

16.09.2019Instytucjonalna

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, dla dzieci i młodzieży.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia, a także obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi. Placówka realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, a także podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W placówce opiekuńczo – wychowawczej są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

Na terenie powiatu ciechanowskiego funkcjonuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie, która jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez powiat ciechanowski. Placówka łączy działania socjalizacyjne, interwencyjne, i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przyjmując formę placówki socjalizacyjnej z miejscami dla dzieci objętych działaniami interwencyjnymi dla potrzeb powiatu ciechanowskiego.

Dane placówki:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawczo SOCJALIZACYJNA
ul. Krucza 32A
 

  •  tel. 451 076 280
  •  e-mail: pows@powsciechanow.pl
  •  dyrektor: Aneta Szczepaniak

powrót