• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

Jesteś teraz w: Start  PFRON  RODO

23.01.2020Klauzule informacyjne dot. środków PFRON

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH
w PCPR w CIECHANOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, DYREKTOR PCPR W CIECHANOWIE informuje,  że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor PCPR w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@pcpr-ciechanow.pl, bądź osobiście w siedzibie Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku - na podstawie następujących przepisów:
  1. Art. 6 ust. 1 lit. c oraz d, Art. 9 ust. 2 lit. b oraz g Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie turnusów rehabilitacyjnych zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania (10 lat) z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przeszłych roszczeń Administratora;
 7. Posiada Pani/Pan, w przypadkach określonych przepisami prawa, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 10. Podane dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 11. Pani/Pana dane nie będą służyły profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna do pobrania


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
ZE ŚRODKÓW PFRON w PCPR w CIECHANOWIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, DYREKTOR PCPR W CIECHANOWIE informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor PCPR w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@pcpr-ciechanow.pl, bądź osobiście w siedzibie Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku - na podstawie następujących przepisów:
  1.  Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, właściwe dla obszaru wnioskowanej pomocy, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania (10 lat) z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przeszłych roszczeń Administratora;
 6. Posiada Pani/Pan, w przypadkach określonych przepisami prawa, prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 9. Podane dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 10. Pani/Pana dane nie będą służyły profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna do pobrania