• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.10.2013Działania w ramach projektu

 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2

Aktywna integracja

Osoby niepełnosprawne objęte będą m. in.:

 • indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym;
 • spotkaniami samopomocowymi;
 • zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo;
 • wyjazdowymi warsztatami w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznych;
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawo jazdy kat. „B”, kurs prawo jazdy kat. „C”, kurs komputerowy – na różnych poziomach zaawansowania, kurs wizaż i stylizacja paznokci.

Usamodzielniani wychowankowie objęci będą m.in.:

 • indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym;
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawo jazdy kat. „B”, prawo jazdy kat. „C”, operator koparko – ładowarki, ochrona osób i mienia;
 • wyjazdowym szkoleniem integracyjno – kulturalno – rozwojowym;
 • sfinansowaniem kosztów nauki na poziomie policealnym oraz gimnazjalnym.

Młodzież przebywająca w pieczy zastępczej będzie objęta m. in.:

 • indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym;
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawo jazdy kat. „B”, operator koparko – ładowarki, kurs komputerowy oraz wizaż i stylizacja paznokci.
 • wyjazdowym szkoleniem integracyjno – kulturalno – rozwojowym.

Zadanie to ma na celu integrację osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków z zastępczych form opieki oraz młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej ze środowiskiem, przeciwdziałanie ich wykluczeniu i kształtowanie pozytywnych postaw otoczenia.

Zaplanowane w ramach realizacji projektu działania to:

 • Punkt Konsultacji Specjalistycznej w ramach którego dyżury pełnią i  udzielają bezpłatnych porad  prawnik, psycholog i terapeuta rodzinny;
 • piknik dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej i ich otoczenia;
 • festyn integracyjno – kulturalno – rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;
27.05.2013

Praca socjalna

Praca socjalna oznacza działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach tego zadania 2 pracowników socjalnych oraz 3 pracownik ds. osób niepełnosprawnych  realizuje pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, osób usamodzielnianych oraz młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.

Pracownicy podejmują działania wynikające z zawartych indywidualnych programów usamodzielniania, programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz umów z osobami reprezentującymi małoletniego uczestnika projektu, w zakresie aktywnej integracji dla osób objętych projektem.

Przez cały okres realizacji projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnieni” realizowana jest praca z uczestnikami w miejscu ich zamieszkania oraz wizytacja podczas wszystkich działań.

 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2

powrót