• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

28.07.2009Projekt w latach poprzednich

DOBRE PRAKTYKI

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

na przykładzie realizacji w 2008 roku projektu pt. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków EFS


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie czerwiec – grudzień 2008 roku realizowało projekt „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja projektu stanowić może dobrą praktykę, gdyż jego realizacja oraz rozliczenie odbyło się bez uwag instytucji wdrażającej. Jednocześnie uczestnicy projektu uznali projekt za bardzo potrzebny i wartościowy.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 • 30 osób niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej; niepozostających w zatrudnieniu; korzystających z pomocy społecznej
 • 15 usamodzielnianych wychowanków zastępczych form opieki, wymagających podjęcia zintensyfikowanych działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej;
 • Otoczenie w/w grup osób

Grupa docelowa - osoby niepełnosprawne

Przewidziane i zrealizowane działania:

I. Aktywna integracja:

 1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
 2. Turnus rehabilitacyjny;
 3. Kursy:
  • Podstawy komunikacji interpersonalnej;
  • Aktywny na rynku pracy;
  • Kurs obsługi komputera;
 4. Spotkania samopomocowe ( 5 spotkań);
 5. Giełda pracy.

II. Działania środowiskowe:

 1. Organizacja 5 audycji radiowych z udziałem 10 osób niepełnosprawnych – dobre praktyki;
 2. Artykuły w lokalnej prasie - dobre praktyki;
 3. Organizacja imprezy integracyjno - kulturalno - rekreacyjnej z udziałem 200 osób (w tym otoczenie ON);
 4. Forum Osób Niepełnosprawnych - dla 100 osób.

W ramach wszystkich działań realizowanych dla grupy Osób Niepełnosprawnych podejmowano pracę w zakresie ich integracji społecznej i zawodowej ze środowiskiem oraz pracę nakierowaną na zmianę postaw otoczenia wobec osób niepełnosprawnych.
Opracowano i opublikowano Informator dla Osób Niepełnosprawnych - ułatwiający orientację w przepisach prawa i w instytucjach działających na ich rzecz w nakładzie 3000 egzemplarzy. Informator rozdysponowano wśród osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Grupa docelowa - usamodzielniani wychowankowie zastępczych form opieki

Przewidziane i zrealizowane działania:

I. Aktywna integracja:

 1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
 2. Kursy :
  • Podstawy komunikacji interpersonalnej;
  • Aktywny na rynku pracy;
  • Szkolenie warsztatowe z psychologiem;
  • Kosmetyczny z elementami makijażu i stylizacji paznokci;
  • Profesjonalny sprzedawca;
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Prawo jazdy kat. C;
  • Kierowca – operator wózków jezdniowych;
 3. Giełda pracy.

II. Zasiłki i pomoc w naturze:

 1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie

III. Praca socjalna – bezpośredni i stały nadzór pracowników socjalnych nad realizacją Indywidualnych Programów Usamodzielniania.


Projekt został zatwierdzony do dofinansowania na kwotę: 448.605,38 zł
w tym wkład własny stanowił kwotę: 47.103,56 zł
Rozliczono kwotę : 448.295,08, co stanowi 99,9 % zatwierdzonego budżetu projektu.


Dlaczego projekt uznać można za projekt równych szans ?

 • Projektem objęto osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, nie cieszące się „zainteresowaniem” innych projektodawców;
 • Działania zostały dostosowane do potrzeb uczestników, były odpowiedzią na ich potrzeby;
 • 100% (ON) uczestników zadeklarowało chęć udziału w kontynuacji projektu w bieżącym roku – bardzo wysoko oceniona została przydatność działań projektu do potrzeb lokalnego rynku;
 • Do udziału w projekcie włączono niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich;
 • Przeprowadzono szczegółową ewaluację projektu, zakończoną raportem ewaluacyjnym;
 • 100% uczestników ukończyło udział w projekcie; wszyscy również podnieśli swoje umiejętności społeczne i zawodowe; nawiązane i utrzymane zostały nowe kontakty społeczne, przyjaźnie wśród osób niepełnosprawnych;
 • Rozliczono 100% zaangażowanych środków, wszystkie koszty zostały uznane za kwalifikowalne (brak jakichkolwiek poprawek we wniosku o płatność)

KONTYNUACJA DZIAŁAŃ W ROKU 2009

„Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” kwiecień – grudzień 2009 r.

 1. Kwota projektu: 852.000,00 zł w tym wkład własny: 89.460,00 zł
 2. Działania skierowane są do:
  • 40 osób niepełnosprawnych,
  • 20 usamodzielnianych wychowanków,
  • otoczenia w/w osób.

Realizowane działania w 2009 roku:

 1. Doradztwo zawodowe dla uczestników;
 2. Szkolenia prospołeczne i zawodowe;
 3. Turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych;
 4. Wyjazd szkoleniowo – integracyjny z elementami poznawania miejsc historycznych;
 5. Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;
 6. Festyn integracyjno - rekreacyjno- kulturalny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;
 7. Giełda pracy;
 8. Forum Osób Niepełnosprawnych;
 9. Spotkania grup samopomocowych osób niepełnosprawnych;
 10. Audycje radiowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz artykuły prasowe promujące i obrazujące działalność w/w organizacji;
 11. Spotkanie integracyjno - andrzejkowe.

Do pobrania