• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

5.08.2019Jednostki pomocy społecznej

I. Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

96252

Rodzaje Domów Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej, w zależności od rodzaju świadczonych usług dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Na terenie powiatu ciechanowskiego  funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej: 

 • Dom Pomocy Społecznej
  ul. Krucza 32  
  06-400 Ciechanów

  przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych z miejscami wygasającymi dla osób przewlekle somatycznie chorych

   liczba miejsc: 185

  Dom spełnia standardy świadczonych  usług i jest wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego

   Dyrektor: Ewa Wasilewska


 • Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
  ul. Batalionów Chłopskich 12
  06-400 Ciechanów  

  przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku

   liczba miejsc: 105 – w tym: 15 osób przewlekle somatycznie chorych i 90 osób w podeszłym wieku

  Dom spełnia standardy świadczonych  usług i jest wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego

   Dyrektor: Dariusz Marchlewski


Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą odpłatność wydaje organ gminy właściwy według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej o umieszczenie w domu pomocy społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w w/w domach wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działający z upoważnienia Starosty właściwego ze względu na położenie Domu.

 

II. Jednostka pomocy społecznej pobytu dziennego

Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie jest samorządową jednostką budżetową, realizująca zadania z zakresu administracji rządowej. To jednostka organizacyjna pomocy społecznej pobytu dziennego . Funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1600. Ośrodek posiada 30 miejsc i świadczy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, którzy  ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w ośrodku wydaje właściwy organ jednostki  samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej  prowadzenie ośrodka wsparcia.

Ośrodek  Wsparcia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów  
ul. Świętochowskiego 8

 Kierownik - Ewa Sarnowska

Pokaż załączniki ośrodka do pobrania