• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

12.02.2017Cel projektu

W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie realizuje projekt pn. "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno– zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 36 uczestników projektu w okresie II - XI 2017r. Oddziaływaniem zostaną objęte dwie grupy uczestników - 14 osób z niepełnosprawnością i 22 osoby opuszczające bądź przebywające w pieczy zastępczej a dodatkowo także ich otoczenie. Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu ciechanowskiego będących w wieku aktywności zawodowej, z orzeczoną niepełnosprawnością, opuszczających bądź przebywających w pieczy zastępczej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niezatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe to:

 • nabycie nowych kwalifikacji przez co najmniej 8 osób;
 • podniesienie, aktualizacja, nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych przez co najmniej 28 osób;
 • zdobycie umiejętności i kompetencji psychospołecznych ułatwiających aktywne poruszanie się po rynku pracy przez co najmniej 28 osób;
 • zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym przez co najmniej 32 osoby;
 • poprawa stanu psychoruchowego u co najmniej 13 osób z niepełnosprawnością;
 • podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 4 osoby;
 • wyposażenie otoczenia uczestników - co najmniej 10 rodzin zastępczych w nowe umiejętności i kompetencje psychospołeczne.

Projekt wpisuje się w realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej poprzez dążenie do aktywnego włączenia i zwiększania szans na zatrudnienie. Jest też zgodny z celami RPO WM - przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację oraz jest zgodny z celami Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Ponadto projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim.

Całkowita wartość projektu wynosi 493 530,91 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 394 824,73 zł.


powrót