• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.10.2010Działania w ramach projektu

 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2

Osoby niepełnosprawne zostaną objęte m. in.:

 • cyklicznymi spotkaniami samopomocowymi dla każdej grupy ;
 • wsparciem doradcy zawodowego w formie indywidualnych konsultacji;
 • zajęciami rehabilitacyjnymi zapewniającym osobom niepełnosprawnym kompleksową rehabilitacja społeczną i zdrowotną;
 • szkoleniami/ kursami zawodowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: prawo jazdy kat. „B”, „kurs komputerowy” – poziom podstawowy, „kurs komputerowy”- poziom średniozaawansowany”, „Samodzielne prowadzenie księgowości z praktyczną znajomością technik komputerowych”, „Wizaż i stylizacja paznokci”, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”.
 • warsztatami psychologicznymi z elementami rozwoju komunikacji i asertywności realizowanymi w formie szkoleń.

Usamodzielniani wychowankowie zostaną objęci m.in.:

 • wsparciem doradcy zawodowego w formie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym;
 • zorganizowanym wyjazdem szkoleniowo-integracyjnym z elementami poznawania miejsc historycznych (przy udziale wsparcia psychologa) mającego na celu, poza integracją społeczno-zawodową, nabycie umiejętności współpracy w grupie, poznanie miejsc historycznych, a także zwiększenie motywacji;
 • refundacją części czesnego dla usamodzielnianych wychowanków kontynuujących bądź też rozpoczynających studia wyższe;
 • szkoleniami/kursami zawodowymi dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji, takimi jak: „Barman – blender I stopnia”, prawo jazdy kat. „B”, prawo jazdy kat. „C” wraz z Kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kategorii C1, C, C1+E, C+E lub D1, D, D1+E, D+E prawa jazdy, „Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, „Wizaż i stylizacja paznokci” oraz „Samodzielne prowadzenie księgowości z praktyczną znajomością technik komputerowych”

Zadanie to ma na celu integrację osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków opieki zastępczej  ze środowiskiem, przeciwdziałanie ich wykluczeniu i kształtowanie pozytywnych postaw otoczenia.

W ramach tego zadania zaplanowano realizację następujących działań:

 • uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacji specjalistycznej w ramach którego dyżury pełnią i  porad udzielają prawnik, psycholog i terapeuta rodzinny;
 • festyn integracyjno – kulturalno – rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;
 • zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia o charakterze sportowo – kulturalno – integracyjnym.
20.08.2010

Praca socjalna

Praca socjalna oznacza działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach tego zadania 2 pracowników socjalnych, 2 pracowników ds. osób niepełnosprawnych  realizuje pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i osób usamodzielnianych.

Pracownicy ci podejmują działania wynikające z zawartych indywidualnych programów usamodzielniania oraz planu działań na rzecz programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie aktywnej integracji dla osób objętych projektem.

Zakłada się również pracę z uczestnikami w miejscu ich zamieszkania oraz wizytację podczas wszystkich działań realizowanych w ramach projektu.

 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2

powrót