• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.10.2009Działania w ramach projektu

 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2

Aktywna integracja – zadanie to ma na celu podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych (ON) i osób usamodzielnianych (OU) poprzez realizację wsparcia integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zobowiązań zawartych w Indywidualnych Programach Usamodzielnienia osób usamodzielnianych.


W ramach tego wsparcia:

osoby niepełnosprawne zostaną objęte m. in.:

 • turnusem szkoleniowo-rehabilitacyjnym (z udziałem środków PFRON);
 • wsparciem doradcy zawodowego w formie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym;
 • szkoleniem autoprezentacji z elementami asertywnych zachowań;
 • zorganizowaniem 10 spotkań grup samopomocowych;
 • szkoleniami/kursami zawodowymi, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i ich predyspozycji, takimi jak: prawo jazdy kat. „B”, „Fryzjer-Stylista”, „Stylizacja paznokci z elementami kosmetyki i wizażu”, „”Księgowość komputerowa”,  „Kierowca – operator wózków jezdniowych” oraz  kurs komputerowy.

usamodzielniani wychowankowie zostaną objęci m.in.:

 • wsparciem doradcy zawodowego w formie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym;
 • zorganizowaniem wyjazdu szkoleniowo-integracyjno-kulturalnego (przy udziale wsparcia psychologa) mającego na celu, poza integracją społeczno-zawodową, nabycie umiejętności współpracy w grupie, poznanie miejsc historycznych, a także zwiększenie motywacji w zakresie poszukiwania pracy;
 • szkoleniem dwu modułowym „Pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej”: I moduł teoretyczny, II moduł praktyczny zwiększający ich szanse na rynku pracy;
 • szkoleniami/kursami zawodowymi dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji, takimi jak: „Księgowość komputerowa”, prawo jazdy kat. „B”, prawo jazdy kat. „C”, Kierowca – operator wózków jezdniowych” oraz „Stylizacja paznokci”.
20.08.2009

Praca socjalna

W ramach tego zadania 2 pracowników socjalnych oraz pracownik ds. osób niepełnosprawnych będą realizować pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i osób usamodzielnianych.

Pracownicy ci będą realizować poszczególne działania wynikające z zawartych indywidualnych programów usamodzielniania oraz programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie aktywnej integracji dla osób objętych projektem.

Zakłada się również pracę z uczestnikami w miejscu ich zamieszkania.

Zasiłki i pomoc w naturze są realizowane w ramach wkładu własnego.

Osobom usamodzielnianym zostaną wypłacone środki finansowe na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie.

 • 1
 • strona 1
 • z
 • 2

powrót