• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie wykonuje zadania wyłącznie na obszarze powiatu ciechanowskiego na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Do kompetencji struktury orzeczniczej, jaką jest Zespół należy:

 • Orzekanie o stopniu niepełnosprawności do celów związanych:
  • ze szkoleniem i zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
  • zatrudnieniem w zakładzie aktywizacji zawodowej;
  • uczestnictwem w warsztacie terapii zajęciowej;
  • koniecznością zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie;
  • prawem do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się: korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe i inne placówki;
  • z uzyskaniem zasiłku stałego,
  • z uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego;
  • korzystaniem z karty parkingowej;
  • prawem do zamieszkiwania w odrębnym pokoju;
  • korzystaniem z ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów;

  Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób dorosłych powyżej 16 roku życia oraz orzekanie o niepełnosprawności dzieci odbywa się na posiedzeniach składów orzekających. Posiedzenia składów odbywają się w jednym miejscu i czasie tak, aby uniknąć wielokrotnego wzywania osoby niepełnosprawnej na poszczególne badania.

  Przewodniczącym składu orzekającego jest zawsze lekarz, powołany do Zespołu przez Starostę, o specjalności stosownej do rodzaju schorzenia osoby badanej. W posiedzeniu Zespołu biorą również udział powołani przez Starostę następujący członkowie składów orzekających: psycholog, pedagog, pracownik socjalny oraz doradca zawodowy. Ich udział w posiedzeniach uzależniony jest od: - celu, w jakim wniosek został złożony, charakteru naruszenia sprawności organizmu, wieku dziecka, którego rodzic występuje o uznanie za osobę niepełnosprawną lub osoby dorosłej ubiegającej się o stopień niepełnosprawności.

 • Orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia do celów:
  • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  • uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym;
  • uzyskania ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów;
 • Wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym:

  Przewodniczący Zespołu wydaje legitymację osoby niepełnosprawnej wnioskodawcom, którzy posiadają prawomocne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) lub niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia) oraz orzeczenia innych organów orzekających, określonych odpowiednimi przepisami ustawy.

 • Wydawanie kart parkingowych:

  Od 01 lipca 2014 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - realizuje procedurę wydawania kart parkingowych. Od tego dnia organem wydającym karty parkingowe jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej lub siedzibę placówki.
  Opłatę w wysokości - 21 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7; PKO BP SA. Oddział Ciechanów; nr konta 72 1020 1592 0000 2502 0255 2156

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Kopernika 7  
06-400 Ciechanów

( → wejście od strony ul. Ściegiennego )

d

 • Godziny obługi interesanta: poniedziałek - piątek: godz. 900 - 1500

 Pokaż druki do pobrania: