• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

Jesteś teraz w: Start  O nas  Regulamin

3.08.2019Regulamin PCPR

Załącznik do Uchwały Nr 79/2012
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 14 czerwca 2012 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W CIECHANOWIE

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład.

2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. PCPR lub Centrum - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie;
 2. OPS - należy przez to rozumieć miejskie, miejsko-gminne i gminne ośrodki pomocy społecznej;
 3. DPS - należy przez to rozumieć domy pomocy społecznej;
 4. Ośrodku Wsparcia - należy przez to rozumieć Ośrodek Wsparcia pn. Ośrodek Opiekuńczy Mieszkania Chronione w Ciechanowie;
 5. Placówce - należy przez to rozumieć Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Socjalizacyjną w Gołotczyźnie;
 6. PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 7. Zespole ds. Orzekania - należy przez to rozumieć Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie;
 8. Zespole ds. pieczy - należy przez to rozumieć Zespół ds. pieczy zastępczej;
 9. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział, samodzielne lub wieloosobowe stanowisko pracy oraz Zespół ds. Orzekania i Zespół ds. pieczy zastępczej.

3

Centrum jest jednostką organizacyjną powiatu ciechanowskiego.

4

Zespół ds. Orzekania jest samodzielną merytorycznie komórką, podległą Staroście i funkcjonującą w strukturze organizacyjnej Centrum.

5

Centrum działa na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm ),
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm ),
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm ),
 6. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r., poz. 400),
 7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),
 8. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm ),
 9. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
 10. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
 11. ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.),
 12. statutu PCPR w Ciechanowie zatwierdzonego Uchwałą Nr 11/64/499/06 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. zmienionego Uchwałą Nr IV/13/84/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2012 r.

6

 1. Do zadań własnych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez Centrum należy w szczególności:
  1. opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
  3. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
  4. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
  5. pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
  6. prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
  7. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  8. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
  9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego;
  10. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
  11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
  12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
  13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
  14. sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej.
 2. Do zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej realizowanych przez Centrum należy w szczególności:
  1. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  4. udzielanie cudzoziemcom - ofiarom handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.
 3. Do zadań własnych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanych przez Centrum jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
  1. prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  2. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ich ukończenia oraz spełnienie warunków określonych w ustawie i posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej;
  3. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących tę funkcję;
  4. przygotowanie rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka;
  5. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń oraz pomocy i wsparcia, w tym poradnictwa i terapii oraz pomocy prawnej;
  6. współpraca z sądem oraz jego informowanie o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, a także dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzin zastępczych;
  7. wyznaczanie i organizowanie pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
  8. współpraca ze środowiskiem lokalnym: pcpr, ops, sądami, instytucjami leczniczymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi;
  9. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
  10. opracowanie i wdrażanie 3-letnich programów rozwoju pieczy zastępczej;
  11. przyznawanie i wypłacanie świadczeń dla rodzin zastępczych, pomocowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;
  12. przyznawanie i wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości lub świadczonej opieki i wychowania zawodowym rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz innych dodatków, a także dofinansowań wynikających z ustawy;
  13. przyznawanie i wypłacanie wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania rodzinom pomocowym oraz innych świadczeń i dodatków;
  14. organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  15. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
  16. przyznawanie pomocy na usamodzielnianie, na kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną;
  17. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną;
  18. ustalanie i egzekwowanie opłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 4. Do zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanych przez Centrum, należy w szczególności:
  1. realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  2. finansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 5. Do zadań własnych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez Centrum, należy w szczególności:
  1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
  2. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
  3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
  4. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.
 6. Do zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizowanych przez Centrum, należy w szczególności:
  1. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie;
  2. opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 7. Centrum, w tym Zespół ds. Orzekania wykonując zadania powiatu ciechanowskiego na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, przede wszystkim:
  1. opracowuje i realizuje, przy współpracy powiatowych jednostek samorządowych, powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. podejmuje działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
  3. opracowuje i przedstawia plany, zadania i informacje z prowadzonej działalności oraz je udostępnia na potrzeby samorządu województwa;
  4. współpracuje z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;
  5. dofinansowuje koszty uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych;
  6. obsługuje środki finansowe PFRON dla powiatu ciechanowskiego;
  7. Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, w zakresie orzekania:
   • o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia, orzekania
   • o niepełnosprawności osób do 16 roku życia, oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób mających orzeczenia wydane przez inne organy.
  8. Centrum wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych oraz repatriantów realizowane przez powiat ciechanowski, a w szczególności:
   1. analizuje sytuację życiową kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmuje w tym zakresie stosowne inicjatywy,
   2. współdziała przy realizacji swych zadań z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych,
   3. przyznaje i wypłaca z upoważnienia Starosty środki finansowe wynikające z ustawy o repatriacji.
  9. Centrum realizuje inne zadania powiatu ciechanowskiego z zakresu swojej właściwości wynikających z przepisów odrębnych oraz podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb.

  7

  PCPR na podstawie Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 października 2011 roku w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ciechanowskim pełni rolę Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie.

  8

  W celu realizacji zadań powiatu Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

  9

  Siedzibą Centrum jest Ciechanów.

  10

  Kierownik Centrum realizuje swoje zadania w ramach posiadanych środków, zgodnie z planem finansowym przy pomocy następujących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 - dla osób przewlekle psychicznie chorych z wygasającymi miejscami dla przewlekle somatycznie chorych,
  2. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12 - dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych,
  3. Ośrodek Wsparcia pn. Ośrodek Opiekuńczy - Mieszkania Chronione w Ciechanowie, ul. Świętochowskiego 8,
  4. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 17.

  ROZDZIAŁ II
  KIEROWNICTWO CENTRUM

  11

  1. Centrum kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, Kierownik Centrum.
  2. W czasie nieobecności Kierownika Centrum lub niemożności wykonywania funkcji, zadania i kompetencje Kierownika, wykonuje wyznaczony przez niego na piśmie pracownik Centrum.
  3. Zespołem ds. Orzekania kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Przewodniczący Zespołu.
  4. Przewodniczącego Zespołu w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Zespołu ds. Orzekania lub osoba przez niego pisemnie wyznaczona.

  ROZDZIAŁ III
  KOMÓRKI ORGANIZACYJNE CENTRUM

  12

  1. W Centrum tworzy się następujące komórki organizacyjne:
   1. Dział,
   2. Wieloosobowe stanowisko pracy,
   3. Samodzielne stanowisko pracy,
   4. Zespół ds. orzekania,
   5. Zespół ds. pieczy zastępczej.
  2. O ilości utworzonych działów i samodzielnych stanowisk pracy decyduje Kierownik Centrum w oparciu o plan finansowy Centrum.

  13

  1. Dział jest komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie nimi. W Centrum tworzy się Dział Finansowo-Księgowy, którym kieruje Główny Księgowy.
  2. Zespołem ds. Orzekania kieruje Przewodniczący Zespołu, a Zespołem ds. pieczy kieruje pracownik wyznaczony przez Kierownika Centrum.

  14

  Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki, nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej - Działu, Zespołu lub Wieloosobowego stanowiska pracy. Samodzielne stanowisko pracy może być tworzone w ramach Działu, Zespołu lub jako komórka samodzielna.

  ROZDZIAŁ IV
  STRUKTURA ORGANIZACYJNA.
  PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI W CENTRUM

  15

  1. W Centrum tworzy się następujące komórki organizacyjne:
   1. Wieloosobowe stanowisko ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (PCPR.I);
   2. Dział Finansowo-Księgowy (PCPR.II);
   3. Samodzielne stanowisko ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia (PCPR.III),
   4. Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji, kadr i szkolenia (PCPR.IV.),
   5. Wieloosobowe stanowisko ds. realizacji świadczeń i placówek opiekuńczo- wychowawczych (PCPR.V.),
   6. Samodzielne stanowisko ds. analiz i strategii (PCPR.VI.);
   7. Samodzielne stanowisko ds. poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej (PCPR.VII),
   8. Samodzielne stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i integracji uchodźców (PCPR.VIII.),
   9. Zespół ds. pieczy zastępczej (X),
   10. Samodzielne stanowisko radcy prawnego (XI),
   11. jako samodzielna merytorycznie komórka Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PCPR.IX).
  2. W Centrum mogą być tworzone zespoły i komisje zadaniowe składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych w celu realizacji określonych doraźnych zadań.

  16

  1. Kierownikowi Centrum podlegają bezpośrednio następujące komórki:
   1. Wieloosobowe stanowisko ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
   2. Główny Księgowy,
   3. Samodzielne stanowisko ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia,
   4. Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji, kadr i szkolenia,
   5. Wieloosobowe stanowisko ds. realizacji świadczeń i placówek opiekuńczo- wychowawczych,
   6. Samodzielne stanowisko ds. analiz i strategii,
   7. Samodzielne stanowisko ds. poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej,
   8. Samodzielne stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i integracji uchodźców,
   9. Zespół ds. pieczy zastępczej,
   10. Samodzielne stanowisko radcy prawnego.
  2. Głównemu Księgowemu podlega Dział Finansowo-Księgowy.
  3. Przewodniczącemu Zespołu podlega pod względem merytorycznym Zespół ds. Orzekania.

  17

  1. Do zadań i kompetencji Kierownika Centrum należy w szczególności:
   1. reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
   2. organizowanie pracy Centrum;
   3. planowanie i dysponowanie środkami finansowymi w ramach planu finansowego na realizację zadań Centrum;
   4. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych;
   5. kształtowanie polityki kadrowej, poprzez wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum;
   6. wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych z zakresu działania Centrum;
   7. zawieranie umów w sprawach z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej;
   8. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
   9. nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
   10. opracowanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności Centrum i przedstawianie ich właściwym organom;
   11. wykonywanie innych zadań określonych przepisami odrębnymi;
   12. przedkładanie Radzie Powiatu corocznych sprawozdań z działalności Centrum i pieczy zastępczej.
  2. Kierownik Centrum podpisuje:
   1. z upoważnienia Starosty decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, należących do właściwości powiatu oraz w zakresie dysponowania środkami PFRON;
   2. przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych. Szczegółowe zasady podpisy¬ wania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalane są odrębną instrukcją;
   3. dokumentację związaną ze stosunkiem pracy pracowników Centrum, w tym Zespołu ds. Orzekania;
   4. pisma i inne dokumenty kierowane do Rady Powiatu Ciechanowskiego, Zarządu Powiatu oraz Starosty, a także innych organów administracji rządowej i samorządowej;
   5. pisma dotyczące bieżącej działalności Centrum;
   6. analizy, programy, informacje i sprawozdania opracowywane w Centrum.
  3. W czasie nieobecności Kierownika Centrum, decyzje podpisuje Starosta lub osoba upoważniona przez Starostę, inne pisma wynikające z bieżącej działalności Centrum podpisuje osoba upoważniona na piśmie przez Kierownika Centrum.

  18

  1. Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Zespołu pod względem merytorycznym.
  2. Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Zespołu należy:
   1. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
   2. kierowanie działalnością oraz organizacją pracy Zespołu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   3. składanie wniosków do Starosty Ciechanowskiego o powoływanie i odwoływanie członków składów orzekających;
   4. planowanie pracy i koordynowanie działalności składów orzekających;
   5. zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań;
   6. nadzorowanie postępowania w sprawie wydawanych orzeczeń;
   7. wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie odrębnego upoważnienia Starosty Ciechanowskiego;
   8. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań;
   9. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.
  3. Przewodniczący Zespołu podpisuje:
   1. z upoważnienia Starosty legitymacje osób niepełnosprawnych,
   2. decyzje kończące postępowanie w sprawie,
   3. pisma i inne dokumenty kierowane do Wojewody Mazowieckiego, Rady Powiatu Ciechanowskiego, Zarządu Powiatu oraz Starosty, a także innych organów administracji rządowej i samorządowej,
   4. pisma dotyczące bieżącej działalności Zespołu.
  4. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu w jego zastępstwie pisma i inne dokumenty podpisuje Sekretarz Zespołu lub osoba wyznaczona w formie pisemnej przez Przewodniczącego Zespołu.

  19

  1. Dział, zespoły, wieloosobowe i jednoosobowe stanowisko pracy realizują następujące wspólne zadania:
   1. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań Centrum, w tym Zespołu ds. Orzekania;
   2. organizowanie wykonania zarządzeń i poleceń Kierownika Centrum;
   3. rozpatrywanie skarg na pracowników Centrum oraz przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków;
   4. podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie spraw realizowanych przez Centrum;
   5. realizowanie założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz innych planów i programów;
   6. przygotowywanie niezbędnych materiałów i wykonywanie czynności związanych ze współdziałaniem z organami administracji oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w celu wspólnej realizacji zadań;
   7. przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządu powiatu z zakresu zadań Centrum;
   8. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z innymi placówkami naukowymi,
   9. współdziałanie z innymi jednostkami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, charytatywnymi oraz związkami wyznaniowymi;
   10. opracowywanie wymaganych sprawozdań statystycznych;
   11. współ działanie w zakresie przygotowywania informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa;
   12. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dla mieszkańców powiatu;
   13. prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
   14. prowadzenie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
   15. wykonywanie innych zadań z upoważnienia Starosty, Zarządu Powiatu i Kierownika Centrum.
  2. W celu zapewnienia harmonijnej działalności Centrum i sprawnej wewnętrznej komunikacji przy wykonywaniu zadań, poszczególne działy, zespoły i stanowiska pracy zobowiązane są do wzajemnej współpracy oraz informowania się o zmianach w obowiązujących przepisach.

  20

  Do zadań Wieloosobowego stanowiska ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności należy:

  1. przygotowanie dla Rady Powiatu projektu planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych ze środków PFRON dla Rady Powiatu oraz w oparciu o przyznane środki wyliczone według algorytmu przez Zarząd PFRON;
  2. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych w ramach limitu na poszczególne zadania oraz zadań zlecanych przez Biuro Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Zarządu i Oddziału Mazowieckiego PFRON;
  3. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
   1. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnoprawnych,
   2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu, tj.: przyjmowanie wniosków, wizje lokalne, wstępna ocena wniosków na Komisję do spraw opiniowania wniosków, podpisywanie umów z osobami niepełnosprawnymi i ich realizacja,
   3. dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej i ocena merytoryczna procesu rehabilitacji uczestników,
   4. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
   5. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
   6. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny udzielane jednostkom prowadzącym działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych;
  4. opracowanie przy współpracy powiatowych jednostek samorządowych Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz jego realizacja;
  5. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
  6. opracowywanie i przedstawianie planów, zadań i informacji z prowadzonej działalności dla Zarządu Powiatu oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
  7. realizowanie programów celowych PFRON po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu o przystąpieniu do ich realizacji.

  21

  Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy, w szczególności:

  1. prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rachunkowości i księgowości Centrum;
  2. obsługa finansowo-księgowa Centrum, w tym Zespołu ds. Orzekania i funduszu celowego PFRON, innych programów oraz środków europejskich;
  3. przygotowanie dokumentacji w zakresie:
   1. sporządzania list płac pracowników oraz prowadzenie kart wynagrodzeń,
   2. rozliczanie roczne pracowników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
   3. miesięczne rozliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych,
   4. prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
   5. prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania,
   6. podejmowanie gotówki i dokonywanie wszelkich wypłat;
  4. sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Centrum, Zespołu ds. Orzekania, funduszu celowego PFRON, innych programów oraz środków europejskich.
  5. opracowywanie okresowych analiz, ocen, informacji oraz wniosków z wykonania planu finansowego Centrum;
  6. opracowywanie dla Zarządu Powiatu materiałów informacyjnych oraz projektu planu finansowego w zakresie zadań rządowych i własnych powiatu realizowanych przez Centrum;
  7. dokonywanie zakupów materiałów biurowych i kancelaryjnych dla potrzeb Centrum zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem.

  22

  Do zadań Stanowiska ds. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz mieszkań chronionych należy, w szczególności:

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w DPS mieszkańców skierowanych przed dniem 01.01.2004 r.;
  2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie umieszczania w DPS osób tam kierowanych;
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie skierowania i ustalenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia;
  4. prowadzenie rejestru osób oczekujących na umieszczenie w DPS oraz w Ośrodku Wsparcia;
  5. rozpoznawanie potrzeb w zakresie umieszczania osób w DPS oraz Ośrodku Wsparcia;
  6. współpraca z DPS i Ośrodkiem Wsparcia w zakresie bieżącego funkcjonowania tych jednostek;
  7. przeprowadzanie wizytacji w DPS i Ośrodku Wsparcia;
  8. współpraca z ops, pcpr z innych powiatów w zakresie umieszczania w DPS i kierowania do Ośrodka Wsparcia;
  9. prowadzenie okresowej sprawozdawczości o liczbie miejsc w DPS i Ośrodku Wsparcia oraz liczbie osób korzystających z pomocy.

  23

  Do zadań Wieloosobowego stanowiska pracy ds. organizacji, kadr i szkolenia należy, w szczególności:

  1. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz regulaminów Centrum;
  2. prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;
  3. organizowanie prawidłowego obiegu, ewidencji i przechowywania dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;
  4. prowadzenie składnicy akt Centrum;
  5. prowadzenie dokumentacji rozpatrywania skarg i wniosków;
  6. przygotowanie dokumentacji postępowań dotyczących naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz w zakresie służby przygotowawczej;
  7. prowadzenie spraw osobowych pracowników Centrum;
  8. prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników Centrum;
  9. współudział w organizowaniu szkoleń, kursów, seminariów dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
  10. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
  11. prowadzenie prenumeraty czasopism i wydawnictw dla potrzeb Centrum;
  12. organizowanie i prowadzenie sekretariatu Kierownika Centrum.

  24

  Do zadań Stanowiska ds. analiz i strategii należy, w szczególności:

  1. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
  2. opracowanie i aktualizowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  3. przeprowadzanie okresowej oceny stopnia realizacji programów i strategii;
  4. opracowywanie materiałów w zakresie statystyczno-sprawozdawczym;
  5. opracowywanie informatorów, publikacji do prasy, radio, telewizji w sprawach pomocy społecznej i funkcjonowania Centrum;
  6. opracowywanie informacji dotyczących pomocy społecznej i przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum;
  7. przygotowywanie materiałów i opracowań dla potrzeb Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Ciechanowskiego;
  8. dokumentowanie ważniejszych wydarzeń, osiągnięć w pracy Centrum;
  9. analizowanie stanu pomocy społecznej, realizacji zadań w zakresie polityki prorodzinnej oraz tworzenie programów osłonowych.

  25

  Do zadań Wieloosobowego stanowiska ds. realizacji świadczeń i placówek opiekuńczo-wychowawczych, należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów umów oraz ustalanie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych;
  2. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz ustalanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych (zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych oraz Rodzinnym Domu Dziecka);
  3. ustalanie innych świadczeń dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. monitorowanie zmian w sytuacji rodzin zastępczych, mających wpływ na przyznawanie świadczeń;
  5. opracowywanie i monitoring Indywidualnych Programów Usamodzielnienia usamodzielnianych wychowanków;
  6. Przyznawanie świadczeń na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków;
  7. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń oraz prowadzenie pracy socjalnej w środowisku;
  8. ustalanie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej zakresie niezbędnym do przyznania świadczenia;
  9. prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz usamodzielnianych wychowanków;
  10. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmian decyzji oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
  11. wytaczanie powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
  12. organizowanie dzieciom z terenu powiatu opieki w placówkach opiekuńczo- wychowawczych;
  13. kierowanie i kompletowanie dokumentów dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu ciechanowskiego lub innych powiatów;
  14. współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie kierowania i umieszczania dzieci;
  15. sporządzanie porozumień z innymi powiatami w przedmiocie pobytu dziecka z innego powiatu w pieczy zastępczej na terenie powiatu ciechanowskiego;
  16. ustalanie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
  17. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaleganiu z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej za okres dłuższy niż 12 miesięcy;
  18. współpraca z OPS i PCPR w zakresie realizacji świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków zastępczych form opieki;
  19. sporządzanie not księgowych, rachunków i zestawień za pobyt dziecka z terenu innego powiatu umieszczonego w pieczy zastępczej na terenie powiatu ciechanowskiego.
  20. sporządzanie not księgowych, rachunków i zestawień za pobyt dziecka umieszczonego po 01.01.2012 r. z terenu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej;
  21. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz obsługa systemu gSAC;
  22. wprowadzanie danych do systemu POMOST;
  23. Współpraca z Zespołem ds. pieczy zastępczej.

  26

  Do zadań Stanowiska ds. poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej należy, w szczególności:

  1. organizowanie specjalistycznego poradnictwa na terenie powiatu oraz udzielanie mieszkańcom Powiatu informacji o prawach i uprawnieniach z tego zakresu;
  2. opracowanie powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i jego realizacja;
  3. opracowanie programów służących działaniom profilaktycznym i propagującym prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz ich realizacja;
  4. upowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie oraz organizowanie i współuczestnictwo w kampaniach społecznych mających na celu podnoszenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
  5. przeprowadzanie okresowej diagnozy potrzeb oraz oceny istniejących zasobów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu;
  6. udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie we współpracy z OPS, GKRPA, policją, placówkami służby zdrowia i oświaty oraz organizacjami pozarządowymi;
  7. kierowanie ofiar przemocy w rodzinie do Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Mławie;
  8. podejmowanie działań w zakresie opracowywania programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz ich realizacja.

  27

  Do zadań samodzielnego stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz integracji uchodźców należy w szczególności:

  1. współpraca z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym;
  2. kwalifikowanie i opracowywanie umów z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. opiniowanie wniosków organizacji ubiegających się o dofinansowanie z innych źródeł;
  4. przyznawanie i wypłacanie środków finansowych wynikających z ustawy o repatriacji;
  5. organizowanie pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy - opracowywanie indywidualnych programów integracji;
  6. realizacja zadań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, zleconych przez Starostę.

  28

  Do zadań Zespołu ds. pieczy zastępczej należy, w szczególności:

  1. opracowanie i realizowanie 3-letniego programu rozwoju pieczy zastępczej z uwzględnieniem limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok;
  2. prowadzenie rejestru rodzin zastępczych zakwalifikowanych i pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej;
  3. prowadzenie naboru oraz działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka;
  4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka;
  5. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych;
  6. przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka, w tym udzielanie informacji o dziecku i przekazanie dokumentacji dot. dziecka;
  7. objęcie opieką, pomocą i wsparciem rodzin zastępczych, w tym opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
  8. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia, rodzin pomocowych oraz pomocy wolontariuszy;
  9. pozyskiwanie rodzin zastępczych i pomocowych;
  10. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
  11. organizowanie dla rodzin zastępczych specjalistycznego poradnictwa oraz umożliwianie kontaktu z innymi specjalistami w miarę potrzeb;
  12. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku problemów zdrowotnych, losowych lub zaplanowanego wypoczynku rodziny zastępczej;
  13. przygotowywanie informacji dla Sądu o sytuacji osobistej dziecka przebywającego w pieczy zastępczej i rodziny dziecka;
  14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
  15. dokonywanie oceny rodziny zastępczej;
  16. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
  17. współpraca z sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi w zakresie organizowania opieki i wychowania dzieciom w rodzinnej pieczy zastępczej;
  18. przygotowywanie we współpraca z asystentami rodzinnymi i pracownikami socjalnymi z OPS planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  19. opracowywanie raz w roku informacji o stanie pieczy zastępczej w powiecie dla Zarządu i Rady Powiatu Ciechanowskiego;
  20. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  21. udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  22. współpraca z Wieloosobowym stanowiskiem ds. realizacji świadczeń i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

  29

  Do zadań samodzielnego stanowiska radcy prawnego należy, w szczególności:

  1. opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów wewnętrznych;
  2. opiniowanie pod względem prawnym umów, porozumień oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez Kierownika PCPR;
  3. prowadzenie spraw sądowych PCPR przed sądami powszechnymi i samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi;
  4. udzielanie pracownikom PCPR pomocy prawnej w wykonywaniu zadań wynikających z bieżącej działalności Centrum oraz informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawnych.

  30

  Do zadań Zespołu ds. Orzekania należy w szczególności:

  1. rozpatrywanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o: niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnieniach wydawanych na podstawie orzeczeń innych organów;
  2. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień;
  3. wydawanie innych orzeczeń - decyzji - kończących postępowanie w sprawie;
  4. rozpatrywanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
  5. wydawanie z upoważnienia Starosty, legitymacji osobom niepełnosprawnym;
  6. przygotowywanie dokumentacji obowiązującej w postępowaniu odwoławczym;
  7. sporządzanie sprawozdań z działalności Zespołu;
  8. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Zespołu, w tym rejestrowanie wpływających wniosków.

  ROZDZIAŁ V
  ORGANIZACJA PRACY CENTRUM

  31

  Tygodniowy rozkład czasu pracy dla pracowników Centrum oraz organizację pracy określa Regulamin pracy.

  ROZDZIAŁ VI
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  32

  Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PCPR rozstrzyga Kierownik Centrum.

  33

  Sprawy nie ujęte szczegółowo w niniejszym regulaminie ustalane są w formie odrębnych zarządzeń Kierownika Centrum.

  34

  Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane przez Zarząd Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.