• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.10.2010Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest integracja społeczna i zawodowa ON i OU, pozostających bez zatrudnienia (bądź zagrożonych utratą pracy – ON), będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 7.1.2. ma na celu aktywizację zawodowa i społeczną osób pozostających bez zatrudnienia lub zagrożonych utratą pracy, w tym osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków zastępczych form opieki. W bieżącym roku Projekt jest realizowany od 01 kwietnia do 31 grudnia 2010 r. Miejscem realizacji jest powiat ciechanowski. Środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu ciechanowskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków zastępczych form opieki - pozostających bez zatrudnienia (bądź zagrożonych utratą pracy) - w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Cele szczegółowe to: wsparcie zdolności tych osób do wejścia na rynek pracy, zwiększenie zdolności interpersonalnych, zwiększenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, poprawę sprawności fizycznej - poprzez zadania aktywnej integracji, pracę socjalną oraz działania o charakterze środowiskowym.

W ramach Projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej) realizowane przez pracowników socjalnych, pracowników ds. osób niepełnosprawnych i doradców zawodowych. Wobec usamodzielnianych wychowanków poprzez realizację zobowiązań zawartych w IPU (Indywidualny Program Usamodzielnienia), natomiast wobec osób niepełnosprawnych został zastosowany instrument w postaci Planu działań na rzecz Programu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także działania o charakterze środowiskowym.

Działania realizowane w ramach projektu: praca socjalna, doradztwo zawodowe, szkolenia aktywizujące, szkolenia zawodowe, zajęcia rehabilitacyjne, festyn integracyjno-kulturalno-rekreacyjny oraz zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia; wyjazd szkoleniowo-integracyjno-kulturalny dla usamodzielnianych wychowanków zastępczych form opieki, a także konferencja podsumowująca projekt.

Dla osób niepełnosprawnych zaplanowano zorganizowanie także 12 spotkań grup samopomocowych.

W ramach projektu funkcjonuje w okresie maj-grudzień 2010 r. Punkt Konsultacji Specjalistycznej w którym przyjmują i udzielają porad: prawnik, psycholog oraz terapeuta rodzinny.

Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2010 r.

Projekt wpisuje się w realizację celów horyzontalnych NSRO poprzez dążenie do poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Realizuje również działania zgodne z celami PO KL, tj. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Jest zgodny z polityką równych szans oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL, gdyż jest ukierunkowany na udzielenie wielostronnego wsparcia. Występuje zgodność z Planem Działania na rok 2010. Działania w ramach projektu są również zgodne z prawem lokalnym w zakresie polityki społecznej, projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ciechanowskim, w którym wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społeczno – zawodowej świadczeniobiorców o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia.


powrót