• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

10.10.2009Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest integracja społeczna i zawodowa ON i OU, pozostających bez zatrudnienia (bądź zagrożonych utratą pracy – ON), będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez realizację celów szczegółowych: udzielenie wsparcia zdolności do wejścia na rynek pracy, zadania aktywnej integracji, pracę socjalną oraz działań o charakterze środowiskowym.

Projekt wpisuje się w realizację celów horyzontalnych NSRO poprzez dążenie do poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Realizuje również działania zgodne z celami PO KL, tj. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Jest zgodny z polityką równych szans oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL, gdyż jest ukierunkowany na udzielenie wielostronnego wsparcia. Występuje zgodność z Planem Działania na rok 2009. Działania w ramach projektu są również zgodne z prawem lokalnym w zakresie polityki społecznej, projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ciechanowskim, w którym wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społeczno – zawodowej świadczeniobiorców o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie kwiecień – grudzień 2009 r.


powrót