• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

2.01.2020PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III – 2020R.

program_wyrownywania_szans

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie  informuje, że  Powiat Ciechanowski zgłosił gotowość realizacji  w 2020  roku  „Programu wyrównywania różnic między regionami III finansowanego ze środków Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków  PFRON przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona  pomoc w ramach:

 • obszaru A: przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki;
 • obszaru B: zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
 • obszaru C: zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowoutworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
 • obszaru D: zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
 • obszaru E: zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin
  i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszaru F: zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki funkcjonują;
 • obszaru G: zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Pełna treść programu dostępna pod linkiem: www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Procedury, zasady, kierunki i warunki brzegowe dostępne pod linkiem: www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7  w terminie  do 4  lutego 2020 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.