• Mazowsze serce Polski
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
  • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Program Aktywny Samorząd
BIP

Zamówienia

 

9.12.2020Programu wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.”.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

1. obszaru A – na zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4. obszaru D – na likwidację barier transportowych; 
5. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
6. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
7. obszaru G – na finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W 2021 roku środki stanowiące budżet programu, będą kierowane na obszar całego kraju, przy czym efekt wyrównywania różnic między regionami będzie osiągany poprzez różnicowanie intensywności pomocy. Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazie powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2021 roku w programie na stronie Funduszu. ( Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl ).

Jednocześnie wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

1) obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 270.000,00 zł dla autobusów;

5) obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski dot. obszarów: B, C, D, F i G programu przyjmowane będą  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie  w terminie od dnia 10 grudnia 2020 roku do dnia 1 lutego 2021 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym. Wnioski i wystąpienia należy złożyć w Oddziale Mazowieckim PFRON mieszczącym się przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie, kod pocztowy 00-828. Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl.

Wszystkich zainteresowanych programem zapraszamy do kontaktu z PCPR w Ciechanowie tel. 23 672 46 24.

W przypadku obszaru A najlepszy jest kontakt bezpośredni  z  Oddziałem  Mazowieckim   PFRON :  tel. 22 311 83 45