• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

1.12.2023Program wyrównywania różnic

Starosta Ciechanowski informuje, że Powiat Ciechanowski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2024 roku, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

 1. obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszaru D – likwidacja barier transportowych; 
 5. obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszaru G – skierowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazie powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2024 roku w programie na stronie Funduszu. ( Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl ).

Jednocześnie wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

 1. obszar A – do 197.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B – do 176.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 351.500,00 zł dla autobusów;
 5. obszar E – do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 6. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192.000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 7. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski dot. obszarów: B, C, D, F i G programu przyjmowane będą  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie  w terminie od dnia 01 grudnia 2023 roku do dnia 01 lutego 2024 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym. Wnioski i wystąpienia należy złożyć w Oddziale Mazowieckim PFRON mieszczącym się przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie, kod pocztowy 00-828. Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl.

Wszystkich zainteresowanych programem zapraszamy do kontaktu z PCPR w Ciechanowie tel. 23 672 52 16 wew.25