• Mazowsze serce Polski
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusze Europejskie - Program Regionalny
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Program Aktywny Samorząd
BIP

 Zamówienia

 

15.01.2024Zadania ustawowe - 2024 rok

PFRON-logo

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

Podstawą prawną realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  jest  art. 35a ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).
 

 • usług tłumacza języka migowego lub  tłumacza przewodnika osoby niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  z niepełnosprawności.  Pomoc dotyczy osób głuchoniemych i głuchoniewidomych.

Wniosek:
Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środkow PFRON  usług tłumacza języka migowego/tłumacza -przewodnika  (wersja edytowalna)

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawanego osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
  Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do zajęć rehabilitacyjnych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej najwyższego poziomu jej funkcjonowania.
  Przedmiot ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wnioski:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (wersja edytowalna)
Pełnomocnictwo (wersja edytowalna)
Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (wersja edytowalna)

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
  Turnusy rehabilitacyjne to forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym powinno poprawić sprawność psychofizyczną, ale przede wszystkim rozwinąć umiejętności społeczne uczestnika poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań. Turnusy trwają 14 dni. Ideą turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON nie jest rehabilitacja lecznicza.

Wniosek:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
- Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
  Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.
  Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lu utrudniające  osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

Wnioski:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (wersja edytowalna)
Wniosek o dofiansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (wersja edytowalna)
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (wersja edytowalna)